Variable Cost (ต้นทุนแปรผัน)


ความหมาย Variable Cost

Variable Cost หรือ ต้นทุนแปรผัน คือ ต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณการผลิต กล่าวคือ เมื่อระดับกิจกรรมเพิ่มขึ้น Variable Cost ก็จะเพิ่มสูงขึ้น และน้อยลงเมื่อระดับกิจกรรมลดลง (ผลิตมาก ต้นทุนมาก ผลิตน้อย ต้นทุนก็น้อย) ซึ่งแตกต่างจาก Fixed Cost ที่ไม่แปรผันไปตามการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการผลิต

ยกตัวอย่าง: วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้าสามารถจัดได้ว่าเป็น Variable Cost เพราะจำนวนของวัตถุดิบที่ต้องใช้นั้นแปรผันอยู่กับปริมาณการผลิต โดยเราสามารถใช้สมการตามนี้เพื่อหาผลรวมของต้นทุนแปรผัน:

Total Variable Cost = จำนวนหน่วยการผลิต * ต้นทุนแปรผันต่อยูนิตของหน่วยที่ผลิต