Value Stock (หุ้นคุณค่า)


ความหมาย “Value Stock”

คำว่า “Value Stock” หมายความว่าอย่างไร? หุ้นคุณค่า คืออะไร? หุ้นคุณค่า หรือ Value Stock คือ หุ้นที่มูลค่าต่ำกว่าพื้นฐาน หรือหากมองอีกด้านก็คือ Value Stock เป็นหุ้นที่มีมูลค่าสูงกว่าราคาในตอนนี้มาก (Intrinsic Value) ลักษณะที่พบเห็นได้บ่อยของหุ้นคุณค่าก็คือมีค่า P/E Ratio หรือ P/BV Ratio ต่ำ หรือว่ามี เงินปันผลสูง หากเทียบกับค่าเฉลี่ยของตลาดหรือกลุ่มเดียวกัน นักลงทุนแบบเน้นคุณค่า (Value Investor) ไม่เชื่อว่าตลาดมีประสิทธิภาพ (Efficient Market) ดังนั้นจึงเห็นว่ามีความเป็นไปได้ที่หุ้นจะมีราคาต่ำกว่าหรือสูงกว่ามูลค่าที่มันควรจะเป็น Value Stock จึงเป็นหุ้นที่เหมาะสำหรับการลงทุนระยะยาว เพื่อรอให้ถึงวันที่ราคาตลาดสะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของมันออกมา

อย่างไรก็ตาม การลงทุนในหุ้นคุณค่า (Value Stock) ก็มีความเสี่ยงเหมือนกัน ในกรณีที่นักลงทุนประเมินมูลค่าที่แท้จริงของหุ้นผิด ยกตัวอย่างเช่น ผลประกอบการของบริษัทไม่สามารถพลิกฟื้นขึ้นมาได้ หรือกลับลดลงอย่างต่อเนื่อง ราคาตลาดที่นักลงทุนคิดว่าเป็นการย่อตัวเพียงชั่วคราวก็อาจกลายเป็นราคาถาวรที่ตกต่ำลงเรื่อย ๆ หุ้นที่เคยคิดว่าราคาถูกก็กลับกลายเป็นของแพง