Turnover List


ความหมาย Turnover List

Turnover List คือ รายชื่อหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายอย่างหนาแน่น (มีอัตราการซื้อขายหมุนเวียนสูง เปลี่ยนมือกันมาก) โดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จะจัดทำ Turnover List ทุกสัปดาห์ เริ่มจากวันทำการวันสุดท้ายของสัปดาห์จนถึงวันทำการก่อนวันสุดท้ายของสัปดาห์ถัดไป และเผยแพร่ในวันสุดท้ายของสัปดาห์ถัดไป ยกตัวอย่างเช่น รวบรวมข้อมูลระหว่าง วันศุกร์นี้ – วันพฤหัสบดีหน้า และเผยแพร่ Turnover List ในวันศุกร์หน้า โดยทาง ก.ล.ต. ได้บังคับใช้มาตรการครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2551 เพื่อเป็นการเตือนให้นักลงทุนใช้ความระมัดระวังในการลงทุนมากยิ่งขึ้น

 

Cash Balance

หลักทรัพย์ใดก็ตามที่มีรายชื่อปรากฏอยู่บน Turnover List จะสามารถทำการซื้อผ่านบัญชีประเภทวางเงินล่วงหน้า (Cash Balance Account) เท่านั้น โดยมีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา 3 รอบสัปดาห์ อย่างไรก็ตาม หากมีถือไว้อยู่แล้วก็สามารถขายได้ตามปกติ เราเรียกหุ้นที่มีรายชื่ออยู่ใน Turnover List ว่า หุ้นติด Cash Balance

หลักเกณฑ์การคำนวณ

1. Turnover Ratio หรือ อัตราการหมุนเวียนซื้อขาย มากกว่าหรือเท่ากับ 30%

[box type=”custom” bg=”#ffffff” border=”#e8e8e8″]

1 Week Turnover Ratio
((มูลค่าซื้อหุ้นเฉลี่ยต่อวันในรอบสัปดาห์ x 5) / (%Free Float x Market Cap ของหุ้นเฉลี่ยต่อวันในรอบสัปดาห์)) x 100

 

%Free Float
((จำนวนหุ้นทั้งหมด จำนวนหุ้นของ Strategic Shareholder) / จำนวนหุ้นทั้งหมด ) x 100[/box]

โดยให้ จำนวนหุ้นทั้งหมด หมายถึง จำนวนหุ้นของบริษัทที่ชำระแล้วทั้งหมด หักด้วยจำนวนหุ้นที่บริษัทซื้อคืน (treasury stocks)
และ Strategic shareholder ได้แก่ ผู้ถือหุ้นประเภทต่อไปนี้

 

  1. กรรมการ ผู้จัดการ และผู้บริหาร 4 ระดับแรกนับต่อจากผู้จัดการลงมา รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง และบุคคลที่มีความสัมพันธ์
  2. ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้น > 5% โดยนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ โดยทั่วไปจะยกเว้นผู้ถือหุ้นกลุ่มต่อไปนี้คือ บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันภัย กองทุนรวม และกองทุนที่ออมแบบมีภาระผูกพัน
  3. ผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม

2. มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันในรอบสัปดาห์ มากกว่าหรือเท่ากับ 100 ล้านบาท
3. จำนวนหลักทรัพย์ที่ติดไม่เกิน (50 สำหรับหุ้นใน SET และ 5 สำหรับหุ้นใน MAI) อันดับแรกเรียงตาม %1W-turnover

หมายเหตุ: ไม่รวมหุ้น IPO หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่เข้าซื้อขายระหว่างสัปดาห์ (ไม่คำนวณในสัปดาห์แรกที่ซื้อขาย)

[ อ้างอิงข้อมูลจาก ก.ล.ต. ]