Terms & Privacy

ข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์
ข้อมูลเนื้อหาทั้งหมดภายในเว็บไซต์ hoondb.com จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเพื่อการศึกษาเท่านั้น เราไม่ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ใด ๆ ผู้ใช้เว็บไซต์ควรขอคำปรึกษาในเรื่องการประเมินหลักทรัพย์ รายงานดัชนีหลักทรัพย์ ความคิดเห็น คำปรึกษา หรือเนื้อหาอื่นใดจากบุคคลผู้ประกอบวิชาชีพ เราไม่รับรองในเรื่องของความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูลบนเว็บไซต์แห่งนี้ แต่เราพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อให้ข้อมูลเนื้อหามีความถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือ เราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นในทุกกรณีจากการนำข้อมูลไปใช้อ้างอิง การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรใช้วิจารณญาณและความรอบคอบในการพิจารณาก่อนจะนำข้อมูลที่ปรากฎนี้ไปใช้เพื่อดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด