Trending Topics
พจนานุกรมนักลงทุน
Fundamental
Company Analysis
มือใหม่เล่นหุ้น
Fundamental
การเงิน
ค่าของเงินตามเวลา (TVM)
Technical Analysis
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fundamentals
 
 
 
 
 
Posts Tagged ‘VOCAB 101’
Most Recent
 
Read More
Sep 6, 2013

Market Capitalization

ความหมาย Market Capitalization

คำว่า “Market Capitalization” หมายความว่าอย่างไร? Market Capitalization คือ มูลค่าตามราคาตลาด ไม่ว่าจะเป็นมูลค่ารวมของหุ้นรายตัว มูลค่ารวมรายอุตสาหกรรม หรือมูลค่ารวมของทั้งตลาด (เช่น Market Cap ของ SET) ความเข้าใจผิดที่เกิดขึ้นบ่อยสำหรับนักลงทุนมือใหม่ก็คือ ราคาหุ้นที่สูงกว่าย่อมหมายถึงบริษัทมีมูลค่ามากกว่า ซึ่งไม่เป็นความจริง เพราะจำนวนหุ้นที่อยู่ในตลาดมีความสัมพันธ์กับราคาต่อหุ้นของบริษัทนั้น ๆ เช่น บริษัท ABC มี 10 หุ้น ราคาหุ้นละ 1 แสนบาท (Market Cap เท่ากับ 1 ล้านบาท) เทียบกับ บริษัท XYZ ที่มี 100 หุ้น แต่ราคาหุ้นละ 5 หมื่นบาท ซึ่งมี Market Cap ใหญ่กว่าถึง 5 เท่า จะเห็นได้ว่าราคาหุ้น XYZ ถูกกว่าหุ้น ABC แต่บริษัท XYZ [...]

249612
 
Read More
Sep 1, 2013

Initial Public Offering (IPO)

ความหมาย Initial Public Offering

คำว่า “IPO” หมายความว่าอย่างไร? Initial Public Offering (IPO) คือ การเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก ก่อนมีการนำเข้ามาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ หรือที่นักลงทุนทั่วไปเรียกกันว่า หุ้นไอพีโอ ซึ่งตามความหมายแล้วก็คือหุ้นที่กำลังจะเข้าตลาด บริษัทที่ต้องการหาแหล่งเงินทุนเพิ่ม เพื่อนำมาขยายกิจการหรือกระจายการถือครองหุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไป ก็สามารถนำหุ้นออกมาเสนอขายได้ (IPO) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ที่ดำเนินธุรกิจประเภทการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์เป็นผู้ดำเนินการ (Underwriter) ซึ่งจะต้องผ่านการตรวจสอบและได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. รวมถึงต้องจัดทำหนังสือชี้ชวนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ด้วย

การจองซื้อหุ้น IPO [...]

7812
 
Read More
Aug 31, 2013

การซื้อหุ้นคืน (Share Repurchase)

ความหมายของ “Share Repurchase”

คำว่า “Share Repurchase” หมายความว่าอย่างไร? Share Repurchase (Stock Repurchese) หรือการซื้อหุ้นคืน คือการที่บริษัทซื้อหุ้นตัวเองคืนจากตลาด การซื้อหุ้นคืนของบริษัท (ลงทุนในบริษัทตัวเอง) อาจเป็นสัญญาณที่บ่งชี้ว่าหุ้นของบริษัทมีมูลค่าต่ำกว่าความเป็นจริงในความคิดของบริษัท การซื้อหุ้นคืนส่งผลให้จำนวนหุ้นในตลาดลดน้อยลงและกำไรต่อหุ้น (Earnings per share) เพิ่มขึ้น การซื้อหุ้นคืนนั้นต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ก.ล.ต. ได้กำหนดไว้ เหตุผลทั่วไปสำหรับการซื้อหุ้นคืนของบริษัทคือ “เราไม่สามารถหาการลงทุนไหนที่จะดีไปกว่าบริษัทตัวเอง”

ยกตัวอย่าง: บริษัท A มีกำไรสะสม มีสภาพคล่องทางการเงินสูงมาก [...]

29698
 
Read More
Aug 30, 2013

Board of Directors (คณะกรรมการบริษัท)

ความหมาย คณะกรรมการบริษัท

คำว่า “คณะกรรมการบริษัท” หมายความว่าอย่างไร? คณะกรรมการบริษัท หรือ Board of Directors คือคนกลุ่มหนึ่งที่ถูกเลือกขึ้นมาเพื่อเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีอำนาจสูงสุดในการดำเนินกิจการของบริษัท หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท (Board of Directors) คือจัดการกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ต่าง ๆ เช่นข้อบังคับของมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ความหมายของการจัดการกิจการบริษัทคือการกำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทต่าง ๆ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น

อย่างไรก็ตาม หน้าที่ของ Board of Directors นั้นไม่ใช่การบริหารกิจการแต่อย่างใด หน้าที่การบริหารเป็นของ CEO และทีมผู้บริหาร [...]

57970
 
Read More
Aug 28, 2013

ตลาดหุ้น

ความหมายของ “ตลาดหุ้น”

คำว่า “ตลาดหุ้น” หมายความว่าอย่างไร? ตลาดหุ้น หรือ ตลาดหลักทรัพย์ (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: The Stock Exchange of Thailand หรือ SET) คือตลาดศูนย์กลางการซื้อขายหลักทรัพย์ เช่นหุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ และวอร์แรนท์ เป็นต้น ซึ่งประกอบไปด้วยบริษัทต่าง ๆ ที่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถูกควบคุมดูแลโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. การซื้อขายหลักทรัพย์ต่าง ๆ สามารถทำได้โดยผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยใช้ดัชนีเป็นหน่วยวัดเรียกว่า (SET INDEX) คือตัวเลขที่สะท้อนความเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ทั้งหมดในตลาด [...]

1085
Load More
End of the line!
โปรแกรมคิดหุ้น
TOP 5 ALL TIME
Heat Index
 
1
กำไรต่อหุ้น (Earning per Share)
 
2
Net Present Value (มูลค่าปัจจุบันสุทธิ)
 
3
Book Value (มูลค่าตามบัญชี)
 
4
Beta (ค่าเบต้า)
 
5
Dow Jones คืออะไร?