Trending Topics
พจนานุกรมนักลงทุน
Fundamental
Company Analysis
งบการเงิน
มือใหม่เล่นหุ้น
การเงิน
Fundamental
Technical Analysis
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fundamentals
 
 
 
 
 
Posts Tagged ‘Sector Analysis’
Most Recent
 
Read More
Sep 16, 2013

บริการ (SERVICE)

Services

หุ้นกลุ่มบริการ: กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจในสาขาบริการที่มิใช่บริการทางการเงินหรือไม่ได้ถูกระบุเฉพาะเจาะจงให้อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมอื่น สามารถแบ่งได้เป็นห้าหมวดธุรกิจได้แก่ การแพทย์ (Health Care Services), สื่อและสิ่งพิมพ์ (Media & Publishing), บริการเฉพาะกิจ (Professional Services), พาณิชย์ (Commerce), การท่องเที่ยวและสันทนาการ (Tourism & Leisure), ขนส่งและโลจิสติกส์ (Transportation & Logistics)

การแพทย์ (HELTH)

ผู้ให้บริการทางการแพทย์ ทันตแพทย์ ศัลยกรรมความงาม การฟื้นฟูสุขภาพและสมรรถภาพทางกายอื่น ๆ

สื่อและสิ่งพิมพ์ (MEDIA)

ประกอบด้วยผู้ประกอบธุรกิจดังต่อไปนี้: [1] ผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่ายสื่อด้านต่าง ๆ ได้แก่ สื่อบันเทิง เช่น ดนตรี ภาพยนตร์ ละคร [...]
6417
 
Read More
Sep 16, 2013

เทคโนโลยี (TECH)

Technology

หุ้นกลุ่มเทคโนโลยี: กลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับสินค้าเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็นสินค้าขั้นต้น ขั้นกลาง หรือขั้นสุดท้าย และรวมถึงผู้ให้บริการทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สามารถแบ่งได้เป็นสองหมวดธุรกิจได้แก่ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Components) และ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication Technology)

ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (ETRON)

ผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กโทรนิกส์ที่ใช้ในเครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์อิเล็กโทรนิกส์โดยทั่วไป เช่น IC PCB และ Semiconductor, ยกเว้น ชิ้นส่วนที่ผลิตขึ้นเพื่อใช้เฉพาะในคอมพิวเตอร์

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)

ประกอบด้วยผู้ประกอบธุรกิจดังต่อไปนี้: [...]
6231
 
Read More
Sep 15, 2013

ทรัพยากร (RESOURC)

Resources

หุ้นกลุ่มทรัพยากร: กลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการแสวงหา หรือจัดการทรัพยากรต่าง ๆ เช่น การผลิตและจัดสรรเชื้อเพลิง พลังงาน และการทำเหมืองแร่เป็นต้น สามารถแบ่งได้เป็นสองหมวดธุรกิจได้แก่ พลังงานและสาธารณูปโภค (Energy & Utilities) และ เหมืองแร่ (Mining)

พลังงานและสาธารณูปโภค (ENERG)

ประกอบด้วยผู้ประกอบธุรกิจดังต่อไปนี้: ผู้ผลิต สำรวจ ขุดเจาะ กลั่น และตัวแทนจำหน่ายพลังงานธรรมชาติในรูปต่าง ๆ เช่น น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ, ผู้ให้บริการสาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่นไฟฟ้า ประปา และแก๊ส

วัสดุก่อสร้าง (MINE)

ผู้สำรวจเหมืองแร่ ทำเหมืองแร่ ถลุงแร่ และตัวแทนจำหน่ายแร่โดยแร่เหล่านี้เป็นแร่ธาตุต่าง ๆ ทั้งที่เป็นโลหะและอโลหะ แต่ไม่รวมถึงแร่ธาตุที่ให้พลังงาน
3100
 
Read More
Sep 14, 2013

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON)

Property & Construction

หุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง: กลุ่มผู้ผลิตวัสดุก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์และผู้ผู้พัฒนา สามารถแบ่งได้เป็นสามหมวดธุรกิจได้แก่ วัสดุก่อสร้าง (Construction Materials), พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Property Development) และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund)

วัสดุก่อสร้าง (CONMAT)

ผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่ายวัสดุก่อสร้างตกแต่งต่าง ๆ ไม่ว่าจะผลิตมาจากวัสดุประเภทใดก็ตามที่ไม่ใช่เหล็ก และรวมไปถึงสุขภัณฑ์

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (PROP)

ประกอบด้วยผู้ประกอบธุรกิจดังต่อไปนี้: ผู้ให้บริการก่อสร้างอาคาร ที่อยู่อาศัย และสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ, ผู้พัฒนา บริหาร จัดการ หรือให้บริการที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์, [...]
12338
 
Read More
Sep 14, 2013

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS)

Industrials

หุ้นกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม : กลุ่มอุตสาหกรรมเกี่ยวกับวัตถุดิบทั่วไปที่สามารถนำไปใช้ได้ในหลายอุตสาหกรรม สินค้าขั้นต้นหรือสินค้าขั้นกลาง เครื่องมือและเครื่องจักรต่าง ๆ ที่นำไปใช้ต่อในอุตสาหกรรมการผลิตต่าง ๆ นอกจากนี้ยังรวมถึงอุตสาหกรรมยานยนตร์ สามารถแบ่งได้เป็นหกหมวดธุรกิจได้แก่ ยานยนต์ (Automotive), วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร (Industrial Materials & Machine), กระดาษและวัสดุการพิมพ์ (Paper & Printing Materials), ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (Petrochemicals & Chemicals), บรรจุภัณฑ์ (Packaging) และ เหล็ก (Steel)

ยานยนต์ (AUTO)

ประกอบไปด้วยผู้ประกอบธุรกิจดังต่อไปนี้: ผู้ผลิตหรือประกอบรถยนต์และยานยนต์ประเภทต่าง ๆ, ผู้ผลิต [...]
11904
Load More
End of the line!
โปรแกรมคิดหุ้น
TOP 5 ALL TIME
Heat Index
 
1
Net Present Value (มูลค่าปัจจุบันสุทธิ)
 
2
กำไรต่อหุ้น (Earning per Share)
 
3
Book Value (มูลค่าตามบัญชี)
 
4
Dow Jones คืออะไร?
 
5
Beta (ค่าเบต้า)