หุ้นดีบี หุ้นและการลงทุน » ปันผล http://hoondb.com Mon, 11 May 2015 15:54:38 +0000 en-US hourly 1 http://wordpress.org/?v=4.2.15 Dividend (เงินปันผล) http://hoondb.com/dividend/ http://hoondb.com/dividend/#comments Sat, 24 Aug 2013 17:49:54 +0000 http://hoondb.com/?p=224 คำว่า “Dividend” หมายความว่าอย่างไร? Dividend หรือ เงินปันผล คือ กำไรส่วนหนึ่งของบริษัทที่ถูกแบ่งออกมาให้ผู้ถือหุ้นตามมติคณะกรรมการ ซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นกำไรทั้งหมด มากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องมาจากกำไรจริง ๆ ของบริษัทเท่านั้น หากบริษัทขาดทุนจะไม่สามาถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ การรับเงินปันผลเป็นสิทธิของผู้ถือหุ้นเท่านั้น ดังนั้น หากหุ้นถูกโอนออกไปยังบุคคลอื่น ผู้ที่โอนออกไปแล้วจะไม่สามารถเรียกร้องสิทธิใด ๆ ได้ เพราะถือว่าไม่ใช่ผู้ถือหุ้นของบริษัทดังกล่าวอีกต่อไปแล้ว โดยการจ่ายเงินปันผลสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ (1) เงินสดปันผล (Cash Dividend) คือ การจ่ายปันผลในรูปของเงินสด และ (2) หุ้นปันผล (Stock Dividend) คือ การจ่ายปันผลในรูปของหุ้น

Dividend Yield = เงินปันผลต่อหุ้น / ราคาหุ้น

Dividend Yield

เงินปันผลตอบแทน (Dividend Yield) สามารถคำนวณได้จากการนำ เงินปันผล มาหารด้วย ราคาของหุ้น จะได้ออกมาเป็นอัตราผลตอบแทนคิดเป็น % จากเงินลงทุน ยกตัวอย่างเช่น หุ้น ABC จ่ายเงินปันผลที่ 10 บาทต่อหุ้น โดยมีราคาอยู่ที่ 100 บาท Dividend Yield ของหุ้น ABC ก็จะเท่ากับ 10% สามารถตีความได้ว่า นักลงทุนจะได้รับผลตอบแทนจากเงินปันผลคิดเป็น 10% ต่อปี อย่างไรก็ตาม ต้องอย่าลืมคำนึงถึงความผันผวนของราคาหุ้น ที่อาจส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนรวมด้วย

การรับเงินปันผล

(1) วันที่ขึ้นเครื่องหมาย XD: เครื่องหมาย XD ย่อมาจาก Exclude dividends ซึ่งแปลว่า ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล นั่นหมายความว่า หากซื้อหุ้นหลังจากขึ้นเครื่องหมายนี้แล้ว ก็จะไม่ได้รับเงินปันผลของงวดที่เพิ่งได้ประกาศจ่ายไป ดังนั้น หากต้องการรับเงินปันผลก็ต้องซื้อก่อนขึ้นเครื่องหมาย แต่สามารถขายทิ้งได้หลังจากขึ้น XD แล้ว [ดูเครื่องหมายทั้งหมด]

ไม่ได้รับปันผล: มีหุ้นอยู่แล้วแต่ขายก่อนขึ้นเครื่องหมาย XD หรือ ไม่มีหุ้นอยู่แล้วแต่ซื้อในวันหรือหลังวันที่ขึ้นเครื่องหมาย ได้รับปันผล: ซื้อก่อนขึ้นเครื่องหมายและถือจนขึ้น XD

(2) วันที่จ่ายปันผล: คือวันที่ถึงกำหนดจ่ายเงินปันผล โดยมากมักมีระยะห่างหลายอาทิตย์นับตั้งแต่วันที่ขึ้นเครื่องหมาย

]]>
ความหมาย Dividend

คำว่า “Dividend” หมายความว่าอย่างไร? Dividend หรือ เงินปันผล คือ กำไรส่วนหนึ่งของบริษัทที่ถูกแบ่งออกมาให้ผู้ถือหุ้นตามมติคณะกรรมการ ซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นกำไรทั้งหมด มากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องมาจากกำไรจริง ๆ ของบริษัทเท่านั้น หากบริษัทขาดทุนจะไม่สามาถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ การรับเงินปันผลเป็นสิทธิของผู้ถือหุ้นเท่านั้น ดังนั้น หากหุ้นถูกโอนออกไปยังบุคคลอื่น ผู้ที่โอนออกไปแล้วจะไม่สามารถเรียกร้องสิทธิใด ๆ ได้ เพราะถือว่าไม่ใช่ผู้ถือหุ้นของบริษัทดังกล่าวอีกต่อไปแล้ว โดยการจ่ายเงินปันผลสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ (1) เงินสดปันผล (Cash Dividend) คือ การจ่ายปันผลในรูปของเงินสด และ (2) หุ้นปันผล (Stock Dividend) คือ การจ่ายปันผลในรูปของหุ้น

Dividend Yield = เงินปันผลต่อหุ้น / ราคาหุ้น

Dividend Yield

เงินปันผลตอบแทน (Dividend Yield) สามารถคำนวณได้จากการนำ เงินปันผล มาหารด้วย ราคาของหุ้น จะได้ออกมาเป็นอัตราผลตอบแทนคิดเป็น % จากเงินลงทุน ยกตัวอย่างเช่น หุ้น ABC จ่ายเงินปันผลที่ 10 บาทต่อหุ้น โดยมีราคาอยู่ที่ 100 บาท Dividend Yield ของหุ้น ABC ก็จะเท่ากับ 10% สามารถตีความได้ว่า นักลงทุนจะได้รับผลตอบแทนจากเงินปันผลคิดเป็น 10% ต่อปี อย่างไรก็ตาม ต้องอย่าลืมคำนึงถึงความผันผวนของราคาหุ้น ที่อาจส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนรวมด้วย

การรับเงินปันผล

(1) วันที่ขึ้นเครื่องหมาย XD: เครื่องหมาย XD ย่อมาจาก Exclude dividends ซึ่งแปลว่า ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล นั่นหมายความว่า หากซื้อหุ้นหลังจากขึ้นเครื่องหมายนี้แล้ว ก็จะไม่ได้รับเงินปันผลของงวดที่เพิ่งได้ประกาศจ่ายไป ดังนั้น หากต้องการรับเงินปันผลก็ต้องซื้อก่อนขึ้นเครื่องหมาย แต่สามารถขายทิ้งได้หลังจากขึ้น XD แล้ว [ดูเครื่องหมายทั้งหมด]

ไม่ได้รับปันผล: มีหุ้นอยู่แล้วแต่ขายก่อนขึ้นเครื่องหมาย XD หรือ ไม่มีหุ้นอยู่แล้วแต่ซื้อในวันหรือหลังวันที่ขึ้นเครื่องหมาย
ได้รับปันผล: ซื้อก่อนขึ้นเครื่องหมายและถือจนขึ้น XD

(2) วันที่จ่ายปันผล: คือวันที่ถึงกำหนดจ่ายเงินปันผล โดยมากมักมีระยะห่างหลายอาทิตย์นับตั้งแต่วันที่ขึ้นเครื่องหมาย

]]>
http://hoondb.com/dividend/feed/ 0