Sunk Cost (ต้นทุนจม)


ความหมาย “Sunk Cost”

คำว่า “Sunk Cost” หมายความว่าอย่างไร? ต้นทุนจม คืออะไร? Sunk Cost (ต้นทุนจม) คือ ต้นทุนที่เราได้จ่ายไปแล้วและไม่สามารถเรียกกลับคืนมาได้ Sunk Cost คือต้นทุนที่เกิดขึ้นแล้ว ดังนั้นมันจึงเป็นอิสระจากเหตุการณ์อะไรก็ตามที่จะเกิดขึ้นในอนาคต กล่าวคือ ไม่ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไร ต้นทุนส่วนนี้ก็ไม่สามารถเรียกกลับคืนมาได้ จึงเป็นที่มาของคำว่า “ต้นทุนจม

สมมุติว่าบริษัทตัดสินใจลงทุนเปิดโรงงานใหม่เพื่อเพิ่มยอดการผลิตของสินค้าอะไรบางอย่างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ในระหว่างการก่อสร้าง ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นสามารถถือได้ว่าเป็น Sunk Cost (ต้นทุนจม) เพราะว่าไม่สามารถเรียกต้นทุนกลับคืนมาได้ ผู้บริหารต้องตัดสินใจว่าจะดำเนินการสร้างต่อให้เสร็จเพื่อช่วยให้บริษัทถอนต้นทุนที่จมไปคืนกลับมาหรือยอมถอยออกมา ในทางทฤษฎีต้นทุนจมไม่มีผลและไม่ควรมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน ต้นทุนอนาคตเท่านั้นที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

ในความเป็นจริงแล้ว ต้นทุนจม หรือ Sunk Cost กลับมีผลต่อการตัดสินใจเพราะคนเรามีแนวโน้มที่จะเกลียดการสูญเสีย (loss aversion) ยกตัวอย่างเช่น หากคุณจองตั๋วคอนเสิร์ตล่วงหน้าไว้ แล้วโชคร้ายคุณเกิดป่วยขึ้นมาวันนั้นพอดี แต่คุณเลือกที่จะไปด้วยเหตุผลที่ว่าไม่อยากเสียเงินไปฟรีๆ ไม่ว่าจะในกรณีไหนก็ตาม คุณได้เสียเงินไปแล้ว (เป็นต้นทุนจม) แต่ถ้าไปแล้วไม่สนุกหรือไม่มีความสุขล่ะ เราสมควรไปดูคอนเสิร์ตหรือไม่สมควรกันแน่? หรือแม้แต่อาหารที่เราสั่งมา หากอิ่มแล้วคุณจะยังฝืนกินต่อไปให้หมดหรือไม่? ซึ่งหากคุณไม่กินต่ออาหารที่เหลือเหล่านั้นก็จะถูกโยนทิ้งไป