Special Market Order


คำสั่ง Special Market Order

Special Market Order คืออะไร? Special Market Order คือ ประเภทของคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ Special Market Order เป็นคำสั่งซื้อขายทันที ที่ ราคาที่ดีที่สุดในขณะนั้น และหากไม่สามารถจับคู่ได้หมดทั้งจำนวน ระบบจะทำการตั้งเสนอซื้อหรือเสนอขายจำนวนหลักทรัพย์ที่เหลือด้วยราคาที่สูงกว่าหรือต่ำกว่าหนึ่งช่วงราคาสุดท้าย กล่าวคือ คำสั่ง Special Market Order คล้ายๆ กับ คำสั่ง Market Order ต่างกันตรงที่หากไม่สามารถจับคู่การซื้อขายได้ทั้งหมด Market Order จะยกเลิกคำสั่งแต่ Special Market Order จะตั้งเสนอซื้อหรือขายที่ช่วงราคาต่อไป


ยกตัวอย่าง: หากเราส่งคำสั่งประเภท Special Market Order ซื้อหุ้นเป็นจำนวน 3,000 หุ้น ระบบจะทำการจับคู่ซื้อขายทันทีที่ราคาที่ดีที่สุด ซึ่งก็คือ 100 บาท เป็นจำนวน 1,000 หุ้น และ 102 บาท เป็นจำนวน 1,500 หุ้น สรุปคือเราได้มาทั้งหมด 2,500 หุ้น ดังนั้นเราจะเหลือ 500 หุ้นที่ยังไม่สามารถจับคู่ได้ ระบบก็จะทำการตั้งจำนวนหุ้นที่เหลือ (500 หุ้น) เป็นคำสั่งเสนอซื้อที่ราคา 102.5 บาท (102 บาท + 1 spread)

ราคาเสนอขาย จำนวนหุ้น
100 1,000
102 1,500