Prepaid Expense (ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า)


ความหมาย Prepaid Expense

Prepaid Expense หรือ ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า คือ ค่าใช้จ่ายในอนาคตที่ได้จ่ายไปแล้วแต่ยังไม่ได้รับประโยชน์จากเงินที่จ่ายไป มีความหมายตรงตัวเลยคือ ค่าใช้จ่ายที่จ่ายล่วงหน้า โดย Prepaid Expense จะถูกบันทึกเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนในบัญชีงบดุล และเมื่อได้รับประโยชน์ครบแล้วก็จะถูกหักออกไป

ยกตัวอย่างของค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า เช่น ค่าเบี้ยการประกันภัย ซึ่งบริษัทต้องจ่ายล่วงหน้าเพื่อรับความคุ้มครองที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยเมื่อครบกำหนดแล้ว Prepaid Expense จะถูกตีไปเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน (Income Statement)