Marubozu


Marubozu คือ รูปแบบของแท่งเทียน (Candlesticks pattern) โดยแท่งเทียนแบบ Marubozu จะมีแค่ช่วงลำตัวอย่างเดียว ไม่มีไส้เทียนยื่นออกมาจากทั้งด้านบนและด้านล่าง บางคนเรียกว่า “แท่งตัน” Marubozu บ่งชี้ว่ามีแรงจากฝ่ายไหนฝ่ายหนึ่งเข้ามามากจนทำให้การซื้อขายเป็นไปในทิศทางเดียวตลอดระยะเวลาของช่วงแท่งเทียนนั้น ๆ

Marubozu

Marubozu สีเขียวแสดงให้เห็นว่า ราคาเปิดคือราคาต่ำสุด และ ราคาปิดคือราคาสูงสุด แท่ง Marubozu สีเขียวจึงเป็นแท่งเทียนที่บ่งบอกถึงภาวะกระทิง (Bullish) ได้อย่างชัดเจน โดยสามารถเห็นได้ชัดว่าฝั่งซื้อเป็นผู้ควบคุมราคาตลอดระยะเวลาของช่วงแท่งเทียน

Marubozu สีแดงแสดงให้เห็นว่า ราคาเปิดคือราคาสูงสุด และ ราคาปิดคือราคาต่ำสุด แท่ง Marubozu สีแดงจึงเป็นแท่งเทียนที่บ่งบอกถึงภาวะหมี (Bearish) ได้อย่างชัดเจน โดยสามารถเห็นได้ชัดว่าฝั่งขายเป็นผู้ควบคุมราคาตลอดระยะเวลาของช่วงแท่งเทียน