Market to Limit Order


คำสั่ง Market to Limit Order

Market to Limit Order คืออะไร? Market to Limit Order คือ ประเภทของคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ Market to Limit Order เป็นคำสั่งซื้อขายทันที ที่ ราคาที่ดีที่สุดในขณะนั้นแค่ลำดับราคาเดียว กล่าวคือ หากเป็นคำสั่งซื้อ จะเป็นการเสนอซื้อที่ราคาเสนอขายต่ำที่สุดเพียงลำดับราคาเดียว หรือ หากเป็นคำสั่งขาย จะเป็นการเสนอขายที่ราคาเสนอซื้อสูงที่สุดเพียงลำดับราคาเดียว ดังนั้นหากไม่มีฝั่งตรงข้ามรอจับคู่อยู่ คำสั่ง Market to Limit Order ก็จะถูกยกเลิกไปโดยอัตโนมัติ และหากไม่สามารถจับคู่ซื้อขายได้หมดทั้งจำนวน ระบบก็จะทำการตั้งซื้อหรือขายที่ราคาครั้งสุดท้าย คำสั่ง Market to Limit Order จึงเปรียบเสมือนการรวมคำสั่ง Market Order และ Limit Order เข้าไว้ด้วยกัน


ยกตัวอย่าง: หากเราส่งคำสั่งประเภท Market to Limit Order ซื้อหุ้นเป็นจำนวนทั้งหมด 3,000 หุ้น ระบบจะทำการจับคู่ซื้อขายทันทีที่ราคาที่ดีที่สุด ซึ่งก็คือ 100 บาท เป็นจำนวน 1,000 หุ้น และสำหรับ 2,000 หุ้นที่เหลืออยู่จะถูกระบบตั้งเป็นคำสั่งเสนอซื้อที่ราคา 100 บาท

ราคาเสนอขาย จำนวนหุ้น
100 1,000
102 1,500