Market Risk


Market Risk หรือ ความเสี่ยงของตลาด หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการเคลื่อนไหวหรือการผันผวนของระดับราคาในตลาดโดยรวม ซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อตัวนักลงทุน ยกตัวอย่างเช่น ภัยธรรมชาติ ความวุ่นวายทางการเมือง หรือ การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยเป็นต้น ความเสี่ยงของตลาด หรือ Market Risk สามารถจัดได้ว่าเป็น Systematic Risk กล่าวคือ เป็นความเสี่ยงที่ไม่สามารถลดลงได้จากการกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์