Market Capitalization


ความหมาย Market Capitalization

คำว่า “Market Capitalization” หมายความว่าอย่างไร? Market Capitalization คือ มูลค่าตามราคาตลาด ไม่ว่าจะเป็นมูลค่ารวมของหุ้นรายตัว มูลค่ารวมรายอุตสาหกรรม หรือมูลค่ารวมของทั้งตลาด (เช่น Market Cap ของ SET) ความเข้าใจผิดที่เกิดขึ้นบ่อยสำหรับนักลงทุนมือใหม่ก็คือ ราคาหุ้นที่สูงกว่าย่อมหมายถึงบริษัทมีมูลค่ามากกว่า ซึ่งไม่เป็นความจริง เพราะจำนวนหุ้นที่อยู่ในตลาดมีความสัมพันธ์กับราคาต่อหุ้นของบริษัทนั้น ๆ เช่น บริษัท ABC มี 10 หุ้น ราคาหุ้นละ 1 แสนบาท (Market Cap เท่ากับ 1 ล้านบาท) เทียบกับ บริษัท XYZ ที่มี 100 หุ้น แต่ราคาหุ้นละ 5 หมื่นบาท ซึ่งมี Market Cap ใหญ่กว่าถึง 5 เท่า จะเห็นได้ว่าราคาหุ้น XYZ ถูกกว่าหุ้น ABC แต่บริษัท XYZ กลับมีมูลค่ากิจการที่สูงกว่า

Market Capitalization = ราคาต่อหุ้น x จำนวนหุ้นทั้งหมด

โดยปกติแล้วบริษัทในตลาดหุ้นจะถูกแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ซึ่งได้แก่ Large-cap, Mid-cap, และ Small-cap (ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ตามลำดับ) โดยเกณฑ์ที่ใช้แบ่งอาจมีความแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ ด้านล่างคือบริษัทที่มี Market Cap. ขนาดใหญ่ในประเทศไทย และประเทศสหรัฐอเมริกาในปี 2012

ตัวอย่าง 1: Market Cap ของ PTT (PTT Public Company Limited) อยู่ที่ 8.8 แสนล้านบาท (#1)
ตัวอย่าง 2: Market Cap ของ KBANK (Kasikornbank Public Company Limited) อยู่ที่ 3.8 แสนล้านบาท (#5)
ตัวอย่าง 3: Market Cap ของ AAPL (Apple Inc.) อยู่ที่ 5.6 แสนล้านดอลล่าร์สหรัฐ หรือประมาณ 18 ล้านล้านบาท (#1)