Limit Order


คำสั่ง Limit Order

Limit Order คืออะไร? Limit Order คือ ประเภทของคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ Limit Order เป็นคำสั่งซื้อขายตามราคาที่นักลงทุนระบุไว้ ดังนั้น คำสั่ง Limit Order จึงไม่รับประกันว่าจะสามารถจับคู่ซื้อขายได้ เพราะ Limit Order จะถูกจับคู่ได้ก็ต่อเมื่อราคาตลาดวิ่งมาถึงราคาลิมิตที่ได้ระบุไว้ เราสามารถส่งคำสั่ง Limit Order ได้ในช่วงก่อนเปิดตลาด ช่วงเวลาการซื้อขาย และช่วงก่อนปิดตลาด