KGI – บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)


ชื่อย่อหุ้น KGI
ชื่อบริษัท บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
KGI Securities Thailand PCL
กลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ เงินทุนและหลักทรัพย์
เข้าซื้อขายวันแรก 15 ธ.ค. 2532

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

kgi_logoบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์อย่างครบวงจร สามารถแบ่งได้เป็น 5 ประเภท ได้แก่ 1. ธุรกรรมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ 2. ธุรกรรมค้าหลักทรัพย์ 3. ธุรกรรมที่ปรึกษาการลงทุน 4. ธุรกรรมการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ 5. ธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ นอกจากนี้ บริษัทยังประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และเป็นตัวแทนสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีกด้วย