JCP – กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เจซี


ชื่อย่อหุ้น JCP
ชื่อบริษัท กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เจซี
JC Leasehold Property Fund
กลุ่มอุตสาหกรรม กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
หมวดธุรกิจ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
เข้าซื้อขายวันแรก 05 ม.ค. 2550

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เจซี

ลงทุนโดยการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นอาคารสำนักงาน ได้แก่อาคารเจซีเควินทาวเวอร์เอ (JC Kevin Tower A) บางส่วนโดยยกเว้นพื้นที่ชั้น 16-19 และพื้นที่จอดรถจำนวน 163 คัน เป็นระยะเวลา 30 ปี และมีสิทธิที่จะต่ออายุสัญญาเช่าได้อีก 5 ปี

[ หนังสือชี้ชวน JCP ]