ITD – บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)


ชื่อย่อหุ้น ITD
ชื่อบริษัท บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
Italian-Thai Development PCL
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ บริการรับเหมาก่อสร้าง
เข้าซื้อขายวันแรก 09 ส.ค. 2537

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

itd_logoบริษัทประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างอย่างครบวงจร โดยสามารถแบ่งสายงานได้ดังต่อไปนี้ งานก่อสร้างท่าอากาศยาน, งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน อาคารชุด ตึกสูงและโรงแรม, งานก่อสร้างเขื่อนอเนกประสงค์และอุโมงค์, งานก่อสร้างทางหลวง ระบบทางด่วน ทางรถไฟ และสะพาน, งานก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่, งานด้านการพัฒนาเหมืองแร่ และถ่านหิน, งานก่อสร้างท่าเรือ ท่าเทียบเรือ งานขุดลอกและถมชายฝั่ง, งานด้านระบบขนส่งมวลชน, งานด้านโครงสร้างเหล็ก และ งานด้านระบบการสื่อสาร และโทรคมนาคม