IRPC – บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)


ชื่อย่อหุ้น IRPC
ชื่อบริษัท บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
IRPC PCL
กลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ พลังงานและสาธารณูปโภค
เข้าซื้อขายวันแรก 17 มี.ค. 2538

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

irpc_logoเดิมชื่อ บริษัท อุตสาหกรรม ปิโตรเคมีกัลไทย จำกัด (มหาชน) หรือ “ทีพีไอ” บริษัทดำเนินธุรกิจหลักแบ่งได้เป็น 4 ประเภท ได้แก่ (1) ธุรกิจปิโตรเลียม – กลั่น ผลิต และจำหน่ายน้ำมันประเภทต่าง ๆ (2) ธุรกิจปิโตรเคมี (3) ธุรกิจท่าเรือ และ (4) ธุรกิจบริหารและจัดการทรัพย์สิน