Initial Public Offering (IPO)


ความหมาย Initial Public Offering

คำว่า “IPO” หมายความว่าอย่างไร? Initial Public Offering (IPO) คือ การเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก ก่อนมีการนำเข้ามาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ หรือที่นักลงทุนทั่วไปเรียกกันว่า หุ้นไอพีโอ ซึ่งตามความหมายแล้วก็คือหุ้นที่กำลังจะเข้าตลาด บริษัทที่ต้องการหาแหล่งเงินทุนเพิ่ม เพื่อนำมาขยายกิจการหรือกระจายการถือครองหุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไป ก็สามารถนำหุ้นออกมาเสนอขายได้ (IPO) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ที่ดำเนินธุรกิจประเภทการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์เป็นผู้ดำเนินการ (Underwriter) ซึ่งจะต้องผ่านการตรวจสอบและได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. รวมถึงต้องจัดทำหนังสือชี้ชวนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ด้วย

การจองซื้อหุ้น IPO สามารถทำได้โดยการติดต่อผ่านทางบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์นั้น ๆ เพื่อสอบถามช่องทางในการจองซื้อ ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว การได้สิทธิจองซื้อหุ้น IPO มักขึ้นอยู่กับความต้องการของหุ้นตัวนั้น ๆ และสถานะของนักลงทุน เช่น หากมีวอลุ่มในการซื้อขายสูง ๆ ก็อาจได้รับสิทธิพิเศษในการจองซื้อหุ้น IPO ก่อนผู้อื่น

จากสถิติย้อนหลังหลายปีที่ผ่านมา เราได้พบว่าราคาของหุ้น IPO มีแนวโน้มที่จะปิดสูงกว่าราคาเดิมในการซื้อขายวันแรกเนื่องด้วยเหตุผลต่าง ๆ เช่น แรงเก็งกำไร หรือ นักลงทุนที่พลาดโอกาสในการจองซื้อหุ้น IPO รีบเข้าซื้อในวันแรกเป็นจำนวนมาก เป็นต้น  อย่างไรก็ตาม ความเป็นไปได้ที่ราคาหุ้น IPO จะตกลงในวันแรกก็มีเช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น PACE ที่เริ่มซื้อขายวันที่ 7 สิงหาคม 2556 (บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด มหาชน ) โดยมีราคาเสนอขายอยู่ที่ 3.50 บาท ได้ปิดการซื้อขายในวันแรกที่ 3.10 บาท และในวันที่ 28 สิงหาคม 2556 ราคา PACE ได้ลดลงเหลืออยู่แค่ 1.50 บาทเท่านั้น!