Immediate Or Cancel Order (IOC)


คำสั่ง IOC

Immediate Or Cancel Order คืออะไร? IOC คือ ประเภทของคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดอยู่ในประเภทคำสั่งซื้อขายแบบมีเงื่อนไข (Conditional Orders) IOC เป็นคำสั่งซื้อขายทันที ที่ ราคาที่ระบุไว้ในขณะนั้น หากไม่สามารถซื้อขายได้หมดทั้งจำนวน ส่วนที่เหลือก็จะถูกยกเลิกไปโดยอัตโนมัติ โดยคำสั่ง IOC มีข้อกำหนดบางอย่างได้แก่ 1.สามารถส่งคำสั่งได้ในช่วงตลาดเปิดทำการซื้อขายเท่านั้น 2.ไม่สามารถใช้คำสั่งนี้ร่วมกับ Market Order, Market to Limit Order, Special Market Order, ATO/ATC และ Iceberg


ยกตัวอย่าง: หากเราส่งคำสั่งประเภท IOC ซื้อหุ้นเป็นจำนวนทั้งหมด 3,000 หุ้น ที่ราคา 100 บาท ระบบจะทำการจับคู่ซื้อขายทันทีที่ราคา 100 บาท เป็นจำนวน 1,000 หุ้น และสำหรับ 2,000 หุ้นที่เหลืออยู่จะถูกระบบยกเลิกไปโดยอัตโนมัติ

ราคาเสนอขาย จำนวนหุ้น
100 1,000
102 1,500