IFEC – บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวการ จำกัด (มหาชน)


ชื่อย่อหุ้น IFEC
ชื่อบริษัท บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวการ จำกัด (มหาชน)
Inter Far East Engineering PCL
กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุปโภคบริโภค
หมวดธุรกิจ ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
เข้าซื้อขายวันแรก 06 พ.ค. 2531

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวการ จำกัด (มหาชน)

ifec_logo

กลุ่มบริษัท IFEC ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โดยใช้เทคโนโลยี โซล่าร์เซลล์ (Photo Voltaic) ผลิตไฟฟ้าจำหน่ายให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปัจจุบันกลุ่มบริษัท IFEC มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าแบบ VSPP ที่มีอัตราส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) ระยะเวลา 10 ปี จำนวน 7 โรงไฟฟ้าขนาดกำลังผลิตขายให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครวม 10.392 เมกะวัตต์ ซึ่งโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษัท IFEC ทุกโรงตั้งอยู่ในทำเลที่มีความเข้มแสงอาทิตย์สูง เช่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดลพบุรี เป็นต้น บริษัทยังทำธุรกิจบริหารจัดการขยะชุมชนอีกด้วย ข้อมูลปริมาณขยะจากกรมควบคุมมลพิษ พบว่าศักยภาพขยะที่สามารถนำมาผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้ารวมทั้งหมดของประเทศประมาณ 262 เมกกะวัตต์ มีโรงไฟฟ้าขยะที่ดำเนินการแล้ว 12.54 เมกกะวัตต์ คงเหลือศักยภาพพลังงานขยะที่สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้อีกประมาณ 250 เมกกะวัตต์ ปัจจัยสำคัญของการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะคือ สิทธิในการบริหารจัดการขยะจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเจ้าของขยะ ซึ่งบริษัทในกลุ่มของ IFEC คือ บริษัท คลีน ซิตี้ จำกัด ได้รับใบอนุญาตกำจัดขยะชุมชน มีหลุมฝังกลบขยะพื้นที่รวมประมาณ 60 ไร่ และในปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน 20 แห่งทำสัญญาใช้บริการกำจัดขยะของบริษัท โดย0บริษัทมีความสามารถรับกำจัดขยะได้มากถึง 450 ตันต่อวัน และบริษัทมีแผนที่จะดำเนินโครงการสร้างโรงไฟฟ้าโดยใช้ขยะนี้เป็นเชื้อเพลิง ซึ่งมีศักยภาพที่จะผลิตไฟฟ้าได้ประมาณ 5 เมกกะวัตต์ในอนาคตอันใกล้นี้

[ข้อมูลบริษัทปี 2557]