Iceberg


คำสั่ง Iceberg

Iceberg คืออะไร? Iceberg คือ ประเภทของคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ Iceberg เป็นคำสั่งซื้อขายแบบพิเศษที่ช่วยให้นักลงทุนที่ต้องการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีจำนวนมากด้วยคำสั่งเดียวแต่ว่าไม่ประสงค์จะแสดงจำนวนหลักทรัพย์ทั้งหมดภายในคราวเดียวเนื่องจากอาจส่งผลต่อราคาหลักทรัพย์ได้ การส่งคำสั่งแบบ Iceberg เป็นการแบ่งจำนวนหลักทรัพย์เป็นคำสั่งย่อย ๆ ไม่เกิน 100 คำสั่ง โดยมีจำนวนและราคาเดียวกันเข้าสู่ระบบซื้อขายอัตโนมัติ คำสั่ง Iceberg จะถูกยกเลิกหากไม่สามารถจับคู่ซื้อขายได้ภายในช่วงเวลาซื้อขายช่วงเช้าหรือบ่าย