HEMRAJ – บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)


ชื่อย่อหุ้น HEMRAJ
ชื่อบริษัท บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)
Hemaraj Land and Development PCL
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
เข้าซื้อขายวันแรก 10 ก.ค. 2535

บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)

Hemraj_logoบริษัทประกอบธุรกิจพัฒนานิคมอุตสาหกรรม และระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก โดยในปี 2557 บริษัทมีนิคมอุตสาหกรรมอยู่ที่แถบชลบุรี ระยอง และสระบุรี บริษัทยังพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โครงการที่พักอาศัย อาคารสำนักงาน และ โรงงานประเภทสำเร็จรูปเพื่อเช่าและขายสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม