GLOBAL – บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)


ชื่อย่อหุ้น GLOBAL
ชื่อบริษัท บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
Siam Global House PCL
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ พาณิชย์
เข้าซื้อขายวันแรก 19 ส.ค. 2552

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

global_logoบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2540 เพื่อประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้า (Distribution Business) โดยเน้นในหมวดวัสดุก่อสร้างและสินค้า DIY (Do It Yourself) ภายใต้อาคารหลังเดียวกัน จะเป็นธุรกิจค้าส่ง ค้าปลีกประเภทบริการตัวเอง ซึ่งเป็นธุรกิจจัดจำหน่ายแนวใหม่ ได้ก่อให้เกิดผลต่อการเปลี่ยนแปลงในตลาดจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภคภายในประเทศไทยอย่างมาก กล่าวคือ เดิมตลาดในประเทศจะมีผู้ประกอบการรายย่อยเป็นจำนวนมากทำให้อำนาจการซื้อ กระจายส่งผลทำให้ราคาสินค้าถูกกำหนดโดยผู้ผลิตเป็นส่วนใหญ่แต่เมื่อมีธุรกิจจัดจำหน่ายประเภท Cash & Carry เข้ามา ตลาดได้มีการเปลี่ยนแปลงเป็นตลาดของผู้ซื้อมากขึ้น โดยที่ผู้บริโภคเข้ามามีบทบาทในการกำหนดราคาและรูปแบบของสินค้าที่ต้องการได้มากขึ้น โดยผ่านกลไกทางการตลาดของธุรกิจประเภท Cash & Carry