GLAND – บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)


ชื่อย่อหุ้น GLAND
ชื่อบริษัท บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)
Grand Canal Land PCL
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
เข้าซื้อขายวันแรก 08 ก.พ. 2539

บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)

Gland_logoบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ “จีแลนด์” เดิมว่า บริษัท มีเดีย ออฟ มีเดียส์ จำกัด (มหาชน) หรือ “มีเดียส์” โดยในขณะนั้นประกอบธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์ให้กับสถานีโทรทัศน์ฟรีทีวี, สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม และเคเบิ้ลทีวี รวมทั้งจำหน่ายเวลาโฆษณาให้กับรายการโทรทัศน์ ต่อมาในวันที่ 17 ธันวาคม 2552 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าทำรายการ อันประกอบด้วยการซื้อและรับโอนสินทรัพย์ในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท แกรนด์ คาแนล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มเจริญกฤษ รวมทั้งซื้อสินทรัพย์จากกลุ่มรัตนรักษ์ ทั้งนี้การเข้าทำรายการดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็นการชำระโดยการออกหุ้นสามัญใหม่ให้กับกลุ่มเจริญกฤษและกลุ่มรัตนรักษ์ ส่งผลให้กลุ่มเจริญกฤษและกลุ่มรัตนรักษ์กลายมาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของมีเดียส์ และได้เปลี่ยนประเภทธุรกิจให้เป็นธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ได้รับการจดทะเบียนเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่า “การซื้อธุรกิจแบบย้อนกลับ” (Reverse Takeover)

นับเป็นการก้าวสำคัญครั้งใหญ่ของมีเดียส์จากธุรกิจการผลิตรายการโทรทัศน์ สู่ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งจะบรรลุการดำเนินงานตามเป้าหมายได้ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของคณะผู้บริหารชุดใหม่ ที่จัดตั้งโดยกลุ่มเจริญกฤษ ซึ่งได้กลายมาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท การเปลี่ยนแปลงครั้งนั้นทำให้มีเดียส์ยื่นคำขอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้รับหลักทรัพย์ใหม่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ และขอปรับย้ายหมวดธุรกิจจากหมวดธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์ เป็นหมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง