Future Value (มูลค่าอนาคต)


ความหมาย “Future Value ”

คำว่า “Future Value” หมายความว่าอย่างไร? มูลค่าอนาคต คืออะไร? Future Value (มูลค่าอนาคต) คือ มูลค่าของเงินในอนาคตภายใต้ช่วงเวลาและอัตราผลตอบแทนที่ได้กำหนดไว้ สูตรการคำนวณ Future Value นั้นคล้ายกับสูตร Present Value มาก เป็นเพียงแค่การจัดรูปสมการใหม่เท่านั้น ดังนั้น Future Value (มูลค่าอนาคต) จะเท่ากับ เงินในวันนี้ คูณ (1 + อัตราผลตอบแทน) ยกกำลังด้วย ระยะเวลา ดูสูตรด้านล่าง Future Value มีหลักแนวคิดว่าเงินในปัจจุบันมีมูลค่าไม่เท่ากับเงินในอนาคต ใช้ในการคำนวณดอกเบี้ยทบต้น


สูตรคำนวณ Future Value

future value

PV = Present Value
FV = Future Value
i = อัตราผลตอบแทน
n = ระยะเวลา (ต้องสอดคล้องกับ i ด้วย)


ยกตัวอย่าง Future Value

หากเรานำเงินเก็บเป็นจำนวน 1 ล้านบาทที่มีอยู่ในตอนนี้ไปฝากไว้ที่ธนาคารแห่งหนึ่ง โดยกำหนดให้อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 3% ต่อปี อยากรู้ว่าอีก 10 ปีข้างหน้าเราจะมีเงินเป็นจำนวนเท่าไหร่? คำตอบก็คือ 1.34 ล้านบาท จากวิธีการคำนวณหา Future Value หรือ มูลค่าอนาคต ที่แสดงอยู่ด้านล่างนี้

FV = 1,000,000 * (1.03)^10 = 1,343,916.38

ตัวเลข 1.3 ล้านบาทหมายความว่าอย่างไร? ถ้าคุณมีตัวเลือก 2 ทางคือ รับเงิน 1 ล้านบาทวันนี้ กับรับเงินเป็นจำนวนหนึ่งในอีก 10 ปีข้างหน้า คุณควรเลือกรับเงิน 1 ล้านบาทเลยในวันนี้หากเงินจำนวนที่จะได้รับในอีก 10 ปีข้างหน้าน้อยกว่า 1.3 ล้านบาท (ซึ่งเป็น Future Value ของเงิน 1 ล้านบาทในวันนี้)