FSS – บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)


ชื่อย่อหุ้น FSS
ชื่อบริษัท บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
Finansia Syrus Securities PCL
กลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ เงินทุนและหลักทรัพย์
เข้าซื้อขายวันแรก 27 ต.ค. 2547

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

fss_logo“บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)” ได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2545 โดยเปลี่ยนชื่อจาก “บริษัทหลักทรัพย์ ไซรัส จำกัด (มหาชน)” เป็น “บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)” เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2552 และเปลี่ยนแปลงชื่อย่อหลักทรัพย์จากเดิม “SYRUS” เป็น “FSS” โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2552 ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงชื่อเป็น บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) เกิดจากการควบรวมกิจการระหว่างบริษัท หลักทรัพย์ ไซรัส จำกัด (มหาชน) กับ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2552 และบริษัทฯ ได้ไปลงทุนในบริษัทย่อยคือ บริษัทหลักทรัพย์ สินเอเซีย จำกัด เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2552

บริษัทฯ เป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หมายเลข 24 โดยได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ 5 ประเภท ได้แก่ ธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ในการให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ตัวแทนซื้อ/ขายคืนหน่วยลงทุน (Selling Agent) ประกอบธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมทั้งยังเป็นสมาชิกของศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย ในการเป็นตัวแทนซื้อขายตราสารหนี้ของศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทยอีกด้วย