Fill Or Kill Order (FOK)


คำสั่ง FOK

Fill Or Kill Order คืออะไร? FOK คือ ประเภทของคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดอยู่ในประเภทคำสั่งซื้อขายแบบมีเงื่อนไข (Conditional Orders) FOK เป็นคำสั่งซื้อขายทันที ที่ ราคาที่ระบุไว้ในขณะนั้น หากไม่สามารถซื้อขายได้หมดทั้งจำนวนก็จะไม่ซื้อขายเลยและจะยกเลิกคำสั่งทั้งหมด โดยคำสั่ง FOK มีข้อกำหนดบางอย่างได้แก่ 1.สามารถส่งคำสั่งได้ในช่วงตลาดเปิดทำการซื้อขายเท่านั้น 2.ไม่สามารถใช้คำสั่งนี้ร่วมกับ Market Order, Market to Limit Order, Special Market Order, ATO/ATC และ Iceberg


ยกตัวอย่าง: หากเราส่งคำสั่งประเภท FOK ซื้อหุ้นเป็นจำนวนทั้งหมด 3,000 หุ้น ที่ราคา 100 บาท ระบบจะทำการตรวจสอบว่าที่ราคา 100 บาทสามารถซื้อให้ครบทั้ง 3,000 หุ้นได้หรือหรือไม่ ซึ่งตามด้านล่างจะเห็นได้ว่าที่ราคา 100 บาทมีจำนวนเสนอขายเพียงแค่ 1,000 หุ้นเท่านั้น ซึ่งไม่ครบ 3,000 หุ้น ดังนั้นคำสั่งนี้จึงถูกยกเลิกไปทั้งหมด

ราคาเสนอขาย จำนวนหุ้น
100 1,000
102 1,500