F&D – บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริ๊งส์ จำกัด (มหาชน)


ชื่อย่อหุ้น F&D
ชื่อบริษัท บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริ๊งส์ จำกัด (มหาชน)
Food and Drinks PCL
กลุ่มอุตสาหกรรม เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ อาหารและเครื่องดื่ม
เข้าซื้อขายวันแรก 03 ส.ค. 2537

บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริ๊งส์ จำกัด (มหาชน)

f&dบริษัทเริ่มประกอบธุรกิจแปรรูปอาหารที่สินค้าประเภทผักและผลไม้เพื่อการส่งออก และเริ่มดำเนินธุรกิจในประเทศตั้งแต่ปี 2540 โดยเป็นสินค้ากลุ่มเดียวกันกับที่ส่งออก บริษัทมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เช่น ขยายสายการผลิต การปรับปรุงโรงงานให้อยู่ในมาตรฐานสากล และร่วมลงทุนในธุรกิจบรรจุภัณฑ์พลาสติกโดยอยู่ในพื้นฐานเดิมซึ่งเป็นจุดแข็งของบริษัท โดยสามารถแบ่งผลิตภัณฑ์ออกได้เป็น 5 ประเภท ซึ่งได้แก่ (1) ผักและผลไม้ (2) อาหารพร้อมรับประทาน (3) อาหารแช่แข็ง (4) เครื่องเทศ เครื่องชูรส (5) เครื่องดื่ม