Defensive Stock (หุ้นตั้งรับ)


ความหมาย “Defensive Stock”

คำว่า “Defensive Stock” หมายความว่าอย่างไร? หุ้นตั้งรับ คืออะไร? หุ้นตั้งรับหรือ Defensive stock คือ หุ้นที่มีอัตราผลตอบแทนสม่ำเสมอ มั่นคง ไม่แปรผันไปตามสภาวะตลาด หุ้นตั้งรับมีแนวโน้มที่ดีกว่าตลาดในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจซบเซา อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่เศรษฐกิจขยายตัวหุ้นตั้งรับมักจะทำได้ไม่ดีเท่าตลาดเช่นเดียวกัน กล่าวคือ ผลตอบแทนของหุ้นตั้งรับเพิ่มขึ้นหรือลดลง น้อยกว่า ผลตอบแทนของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์

หุ้นกลุ่มสาธารณูปโภคคือตัวอย่างของ Defensive stock พวกเราทุกคนต้องใช้ไฟฟ้า นํ้าประปา ไม่ว่าจะเป็นช่วงไหนของ Business cycle (วัฏจักรธุรกิจ) ก็ตามเพราะว่ามันเป็นการบริโภคขั้นพื้นฐานของพวกเรา อุตสาหกรรมเหล่านี้ไม่แปรผันไปตามภาวะเศรษฐกิจ คือ ไม่ว่าจะอยู่ในช่วงถดถอยหรือช่วงรุ่งเรือง ความต้องการก็จะเพิ่มขึ้นหรือลดลงไปจากเดิมไม่มากนัก อีกหนึ่งตัวอย่างก็คือของใช้ในครัวเรือนที่ไม่คงทนอย่างเช่น สบู่ แชมพู ยาสีฟัน และ กระดาษทิชชู่ เป็นต้น หุ้นตั้งรับ (Defensive stock) มีอีกชื่อเรียกหนึ่งซึ่งก็คือ non-cyclical stock (หุ้นไม่มีวัฎจักร)

Defensive stock มีค่าเบต้า (Beta) น้อยกว่า 1 : ยกตัวอย่างเช่น ถ้าคาดว่าตลาดหุ้นจะตกลง 20% และ risk-free rate ในตอนนี้อยู่ที่ 3% หุ้นที่มีค่าเบต้าเท่ากับ 0.5 จะลดลงแค่ 11.5% (0.5*(-20%-3%)) อย่างไรก็ตาม หากคาดว่าตลาดจะปรับตัวขึ้น 20% หุ้นตั้งรับตัวนี้ก็จะขึ้นเพียงแค่ 8.5% (0.5*(20%-3%)) จะสามารถเห็นได้ว่า Defensive Stock เป็นหุ้นที่มีความผันผวนน้อยกว่าตลาด