Debt Ratio (อัตราส่วนหนี้สิน)


ความหมาย Debt Ratio

Debt Ratio หรือ อัตราส่วนหนี้สิน คือ อัตราส่วนที่เปรียบเทียบหนี้สินรวมกับสินทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท Debt Ratio บอกเราถึงสัดส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวมของบริษัทโดยคิดเป็นเปอร์เซนต์ หรืออีกความหมายหนึ่งคือ สินทรัพย์ของบริษัทเป็นของเจ้าหนี้มากน้อยแค่ไหน (ดูตัวอย่างและสูตรการคำนวณด้านล่าง) ดังนั้น ยิ่งบริษัทมีค่า Debt Ratio สูงเท่าไร ความเสี่ยงก็จะยิ่งสูงขึ้นตามไปด้วย กล่าวคือ มีภาระหนี้สินเยอะ (Credit Risk) และในทางกลับกัน หากบริษัทมีค่า Debt Ratio ต่ำ นั่นหมายความว่าบริษัทนั้นมีหนี้สินน้อยเมื่อเทียบกับสินทรัพย์ทั้งหมดที่มี

Debt Ratio = Total Debt / Total Assets
อัตราส่วนหนี้สิน = หนี้สินรวม / สินทรัพย์รวม

  • Debt Ratio มากกว่า 1 – บริษัทมีหนี้สินมากกว่าสินทรัพย์
  • Debt Ratio น้อยกว่า 1 – บริษัทมีสินทรัพย์มากกว่าหนี้สิน

ยกตัวอย่าง Debt Ratio

บริษัท ABC สินทรัพย์รวม 1 พันล้านบาท และ มีหนี้สินรวม 500 ล้านบาท Debt Ratio ของบริษัท ABC จะเท่ากับ 0.5 หรือ 50% (500 ล้านบาท / 1 พันล้านบาท)

การตีความจาก Debt Ratio

Debt Ratio ที่เท่าไหร่ถึงเรียกว่าเยอะหรือน้อย? บางบริษัท 50% อาจถือว่าน้อย แต่บางบริษัทก็อาจถือว่ามากเกินไป เพราะความเหมาะสมของ Debt Ratio ในแต่ละหมวดธุรกิจย่อมแตกต่างกัน ดังนั้นเราจึงควรเปรียบเทียบ Debt Ratio กับบริษัทที่ดำเนินกิจการในลักษณะเดียวกัน แต่ต้องอย่าลืมว่านักลงทุนอาจได้ประโยชน์จากค่า Debt Ratio ที่สูงกว่าก็เป็นได้ หากบริษัทสามารถสร้างผลตอบแทนที่มากกว่าต้นทุนของเงินทุน (Cost of Captial) ด้วย Leverage ที่สูงกว่า