หนี้สินหมุนเวียน (Current Liabilities)


ความหมาย หนี้สินหมุนเวียน

หนี้สินหมุนเวียน หรือ Current Liabilities คือ หนี้สินที่มีระยะเวลาครบกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี กิจการควรมีสภาพคล่องมากพอเพื่อนำไปชำระหนี้สินให้ตรงตามกำหนดเวลา ซึ่งโดยทั่วไปแล้วความสามารถในการชำระหนี้สินระยะสั้น หรือ หนี้สินหมุนเวียน จะแปรผันอยู่กับสินทรัพย์หมุนเวียนของกิจการ

5 หนี้สินหมุนเวียน

  1.     Accounts payable – เจ้าหนี้การค้า
  2.     Accrued expenses – ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
  3.     Income tax payable – ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
  4.     Short-term notes payable – ตั๋วเงินจ่ายระยะสั้น
  5.     Current portion of long-term debt payable – ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ครบกำหนดชำระภายใน 1 ปี