สินทรัพย์หมุนเวียน (Current Assets)


ความหมาย สินทรัพย์หมุนเวียน

สินทรัพย์หมุนเวียน หรือ Current Assets คือ สินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูงที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ภายในระยะเวลา 1 ปี ยกตัวอย่าง สินทรัพย์หมุนเวียน เช่น เงินสด หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด สินค้าคงเหลือ ลูกหนีการค้า และสินทรัพย์อื่น ๆ ที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้อย่างรวดเร็ว เป็นต้น โดยการจัดลำดับของสินทรัพย์หมุนเวียนจะเรียงลำดับตามสภาพคล่องของสินทรัพย์ จากมากที่สุดไปถึงน้อยที่สุด

5 สินทรัพย์หมุนเวียน

Current Assets 5 อย่างหลัก ๆ ไล่จากที่มีสภาพคล่องสูงสุดที่กิจการต้องใช้เพื่อดำเนินธุรกิจ หากสินทรัพย์หมุนเวียนเหล่านี้ลดลงเกินกว่าระดับที่ควรรักษาไว้ก็อาจก่อให้เกิดปัญหาตามมาได้

  1. Cash and equivalents – เงินสดหรือเทียบเท่า
  2. Short-term investments – หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด
  3. Accounts receivable – ลูกหนี้การค้า
  4. Inventories – สินค้าคงเหลือ
  5. Prepaid expense – ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า