Crude Oil


ความหมาย Crude Oil

Crude Oil หรือ น้ำมันดิบ คือ ปิโตรเลียม (น้ำมันที่ได้จากหิน) มีลักษณะเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนชนิดต่าง ๆ โดยน้ำมันดิบจะต้องผ่านกระบวนการกลั่นเพื่อให้ได้ออกมาเป็นน้ำมัน หรือผลิตภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ ก่อนที่จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ ยกตัวอย่างเช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเบนซิน และน้ำมันดีเซล เป็นต้น ในเบื้องต้นเราสามารถแบ่งคุณภาพของน้ำมันดิบได้ดังต่อไปนี้:

  • Sour – มีกำมะถันเจือปนสูง
  • Sweet – มีกำมะถันเจือปนน้อย (คุณภาพสูง)
  • Heavy – ความหนาแน่นสูง
  • Light – ความหนาแน่นต่ำ (คุณภาพสูง)

Sulfur หรือ กำมะถัน คือสารปนเปื้อนที่ต้องกำจัดออกในกระบวนการกลั่นน้ำมันดิบ ซึ่งต้นทุนการกลั่นจะเพิ่มสูงขึ้นหากมีปริมาณกำมะถันเจือปนอยู่มาก โดยตามหลักสากลให้ใช้ 0.5% เป็นเกณฑ์ หากน้อยกว่าคือมีการเจือปนต่ำ
API Gravity หรือ ค่าความหนาแน่น คือค่าที่ใช้วัดความหนักเบาของน้ำมันดิบเมื่อเทียบกับน้ำ โดยหากค่า API Gravity มากกว่า 10 ก็จะลอยเหนือน้ำ (มีความหนาแน่นต่ำ) แต่ถ้าน้อยกว่าก็จะจม (มีความหนาแน่นสูง)


Crude Oil Benchmarks

เนื่องจากน้ำมันดิบสามารถจำแนกออกได้เป็นหลายประเภทโดยขึ้นอยู่กับแหล่งที่ผลิต Crude Oil Benchmarks จึงถูกใช้เพื่อเป็นราคากลางสำหรับการซื้อขายน้ำมันดิบแต่ละประเภท โดยที่นิยมอ้างอิงถึงผ่านสื่อหรือรายงานบ่อย ๆ ก็จะเป็น West Texas Intermediate (WTI) และ Brent Blend

West Texas Intermediate (WTI)
WTI หรืออีกชื่อเรียกหนึ่ง “Texas light sweet” สามารถจัดได้ว่าเป็น Energy Benchmark ที่มีสภาพคล่องมากที่สุดในโลก มีแหล่งการผลิตที่ Midwest และ Gulf Coast ประเทศสหรัฐอเมริกา
Brent Blend
Brent Blend เป็นน้ำมันดิบประเภท Sweet crude ซึ่งมีแหล่งการผลิตจาก 15 แห่งบริเวณทะเลเหนือ (North Sea) สามารถจัดได้ว่าเป็น Light sweet crude เหมือนกัน แต่มีคุณภาพต่ำกว่า WTI ทั้งสองด้าน
Dubai Crude
Dubai Crude เป็นน้ำมันดิบประเภท Light/Medium sour crude จากประเทศดูไบ ถูกใช้เป็นราคากลางสำหรับน้ำมันดิบที่มาจากอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf)
Tapis Crude
Tapis Crude เป็นน้ำมันดิบที่มีคุณภาพสูงมาก จัดได้ว่าเป็น very light and very sweet crude มีแหล่งการผลิตจากประเทศมาเลเซีย ถูกใช้เป็น Benchmark ในประเทศสิงคโปร์และเป็นที่นิยมในประเทศแถบเอเชีย
OPEC Reference Basket (ORB)
OPEC Basket เป็นค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของราคาน้ำมันดิบจากประเทศกลุ่ม OPEC (The Organization of the Petroleum Exporting Countries)

หมายเหตุ การซื้อขายน้ำมันดิบ (Crude oil) ใช้หน่วยเป็นบาร์เรล (barrel) โดยที่ 1 บาร์เรลเท่ากับ 158.978 ลิตร หรือ 42 US gallon หรือ 35 Imperial gallon