Consumer Price Index (ดัชนีราคาผู้บริโภค)


ความหมาย Consumer Price Index

ดัชนีราคาผู้บริโภค หรือ Consumer Price Index (CPI) คือ ตัวเลขที่ใช้วัดการเปลี่ยนแปลงของราคาของกลุ่มสินค้าและบริการโดยเฉลี่ย การเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผู้บริโภคมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงต่อค่าครองชีพและภาวะเงินเฟ้อ ดัชนีราคาผู้บริโภค หรือ CPI จึงถูกใช้เพื่อการศึกษา กำหนดเป้าหมาย และวางแนวทางสำหรับการพิจารณานโยบายทางการเงินต่าง ๆ โดยเราสามารถแบ่งหมวดสินค้าและบริการของดัชนีราคาผู้บริโภคได้ออกเป็น 7 ประเภท

7 หมวดสินค้าและบริการของดัชนีราคาผู้บริโภค

  1. อาหารและเครื่องดื่ม
  2. เครื่องนุ่งห่ม และรองเท้า
  3. เคหะสถาน
  4. การตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล
  5. พาหนะการขนส่งและการสื่อสาร
  6. การบันเทิง การอ่าน และการศึกษา
  7. ยาสูบ และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์