CNT – บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)


ชื่อย่อหุ้น CNT
ชื่อบริษัท บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
Christiani & Nielsen (Thai) PCL
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ บริการรับเหมาก่อสร้าง
เข้าซื้อขายวันแรก 01 มี.ค. 2534

รายละเอียด บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)

CNT_logoบริษัทคริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน) ให้บริการด้านก่อสร้างอย่างครอบคลุมและหลากหลาย ทั้งงานออกแบบ การออกแบบและก่อสร้างอาคารประเภทต่าง ๆ งานวิศวกรรม งานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค งานติดตั้งโครงสร้างเหล็ก ทั้งนี้ยังครอบคลุมไปถึงการบริการด้านงานระบบเครื่องกลและไฟฟ้า ระบบประปา ระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศอย่างครบวงจร