Ceiling / Floor


ความหมายของ “Ceiling และ Floor”

คำว่า “Ceiling” หมายความว่าอย่างไร? Floor คืออะไร? ซิลลิ่ง และ ฟลอร์ คือ ราคาซื้อขายสูงสุดและต่ำสุดของหุ้นที่สามารถเป็นได้ในวันนั้น ๆ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นผู้กำหนดราคา Ceiling และ Floor โดยใช้เกณฑ์ที่ 30% ของราคาปิดในวันก่อนหน้า การกำหนดราคาซื้อขายสูงสุดและต่ำสุดในแต่ละวัน มีจุดประสงค์เพื่อลดความผันผวนที่ส่งผลให้ราคาเปลี่ยนแปลงไปอย่างผิดปรกติ

ceilingfloor

Ceiling แปลว่าเพดาน ส่วน Floor มีความหมายตรงกันข้าม Ceiling จึงเท่ากับราคาสูงสุดของหลักทรัพย์ (+30% จากวันปิด) ส่วน Floor ก็คือราคาต่ำสุดของหลักทรัพย์ (-30% จากวันปิด) ด้านบนเป็นข้อมูลราคาของ TRUE ในส่วนที่ไฮไลท์สีเหลืองคือราคา Ceiling และราคา Floor ซึ่งจะเท่ากับ ±30% ของราคาปิดก่อนหน้า

ในกรณีของหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายในวันแรก (IPO) ราคา Ceiling/Floor จะเท่ากับ ±300% ของราคา IPO (3 เท่า) แต่ไม่ต่ำกว่า 0.01 บาท แต่หากหลักทรัพย์ไม่มีการซื้อขายติดต่อกันเกิน 15 วันทำการ หรือ เป็นการซื้อขายวันแรกที่มีเครื่องหมาย XD, XR, XA ก็จะได้รับเป็นข้อยกเว้นของข้อกำหนดราคา Ceiling/Floor