หุ้นดีบี หุ้นและการลงทุน » ความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบ http://hoondb.com Mon, 11 May 2015 15:54:38 +0000 en-US hourly 1 http://wordpress.org/?v=4.2.15 Sector Risk http://hoondb.com/sector-risk/ http://hoondb.com/sector-risk/#comments Mon, 23 Dec 2013 13:17:23 +0000 http://hoondb.com/?p=3667 Sector Risk หรือ Industry Risk คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากลักษณะหรือคุณสมบัติเฉพาะของภาคธุรกิจหรือกลุ่มอุตสาหกรรม ซึ่งอาจทำให้ราคาหลักทรัพย์ทุกตัวในกลุ่มลดลงเนื่องจากเหตุการณ์บางอย่างได้ส่งผลกระทบถึงอุตสาหกรรมนั้น ๆ โดยตรง ความเสี่ยงประเภท Sector Risk มักเกิดขึ้นใน

1. อุตสาหกรรมที่มีสินค้าหรือการบริการที่ค่อนข้างเฉพาะเจาะจง เช่น สายการบิน หรือ ธุรกิจซอฟต์แวร์ 2. อุตสาหกรรมที่ราคาสินค้าเคลื่อนไหวอ้างอิงกับตลาดโลก เช่น ปิโตรเคมี เป็นต้น 3. อุตสาหรรมที่เสื่อมไปตามเวลา (ไม่สามารถหาทดแทนได้ในระยะเวลาสั้น ๆ) เช่น น้ำมัน เหมืองแร่ ป่าไม้ เป็นต้น

]]>
Sector Risk หรือ Industry Risk คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากลักษณะหรือคุณสมบัติเฉพาะของภาคธุรกิจหรือกลุ่มอุตสาหกรรม ซึ่งอาจทำให้ราคาหลักทรัพย์ทุกตัวในกลุ่มลดลงเนื่องจากเหตุการณ์บางอย่างได้ส่งผลกระทบถึงอุตสาหกรรมนั้น ๆ โดยตรง ความเสี่ยงประเภท Sector Risk มักเกิดขึ้นใน

1. อุตสาหกรรมที่มีสินค้าหรือการบริการที่ค่อนข้างเฉพาะเจาะจง เช่น สายการบิน หรือ ธุรกิจซอฟต์แวร์
2. อุตสาหกรรมที่ราคาสินค้าเคลื่อนไหวอ้างอิงกับตลาดโลก เช่น ปิโตรเคมี เป็นต้น
3. อุตสาหรรมที่เสื่อมไปตามเวลา (ไม่สามารถหาทดแทนได้ในระยะเวลาสั้น ๆ) เช่น น้ำมัน เหมืองแร่ ป่าไม้ เป็นต้น

]]>
http://hoondb.com/sector-risk/feed/ 0
Credit Risk http://hoondb.com/credit-risk/ http://hoondb.com/credit-risk/#comments Sun, 22 Dec 2013 12:48:21 +0000 http://hoondb.com/?p=3659 Credit Risk – ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับตัวบริษัท เป็นความเสี่ยงเฉพาะตัวของหลักทรัพย์ซึ่งสามารถลดได้ด้วยการกระจายการลงทุน (Unsystematic Risk) Credit Risk เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากตัวบริษัทว่าจะมีความสามารถในการจ่ายคืนหนี้และปฏิบัติตามภาระผูกพันได้หรือไม่ เราสามารถพิจารณาความเสี่ยงนี้ได้จากปัจจัยพื้นฐานของบริษัท เช่น ความมั่นคงของฐานะทางการเงิน ความสามารถในการชำระหนี้ ความสามารถในการบริหารจัดการ และ ความสามารถในการแข่งขัน อย่างไรก็ตาม Credit Risk ยังรวมไปถึงปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถคาดการณ์หรือรับรู้มาก่อนได้ เช่น ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากภัยพิบัติ หรือ การถูกฟ้องร้องดำเนินคดี เป็นต้น

]]>
Credit Risk – ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับตัวบริษัท เป็นความเสี่ยงเฉพาะตัวของหลักทรัพย์ซึ่งสามารถลดได้ด้วยการกระจายการลงทุน (Unsystematic Risk) Credit Risk เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากตัวบริษัทว่าจะมีความสามารถในการจ่ายคืนหนี้และปฏิบัติตามภาระผูกพันได้หรือไม่ เราสามารถพิจารณาความเสี่ยงนี้ได้จากปัจจัยพื้นฐานของบริษัท เช่น ความมั่นคงของฐานะทางการเงิน ความสามารถในการชำระหนี้ ความสามารถในการบริหารจัดการ และ ความสามารถในการแข่งขัน อย่างไรก็ตาม Credit Risk ยังรวมไปถึงปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถคาดการณ์หรือรับรู้มาก่อนได้ เช่น ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากภัยพิบัติ หรือ การถูกฟ้องร้องดำเนินคดี เป็นต้น

]]>
http://hoondb.com/credit-risk/feed/ 0