หุ้นดีบี หุ้นและการลงทุน » ความเสี่ยงที่เป็นระบบ http://hoondb.com Mon, 11 May 2015 15:54:38 +0000 en-US hourly 1 http://wordpress.org/?v=4.2.15 Market Risk http://hoondb.com/market-risk/ http://hoondb.com/market-risk/#comments Mon, 20 Jan 2014 14:24:34 +0000 http://hoondb.com/?p=3802 Market Risk หรือ ความเสี่ยงของตลาด หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการเคลื่อนไหวหรือการผันผวนของระดับราคาในตลาดโดยรวม ซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อตัวนักลงทุน ยกตัวอย่างเช่น ภัยธรรมชาติ ความวุ่นวายทางการเมือง หรือ การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยเป็นต้น ความเสี่ยงของตลาด หรือ Market Risk สามารถจัดได้ว่าเป็น Systematic Risk กล่าวคือ เป็นความเสี่ยงที่ไม่สามารถลดลงได้จากการกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์

]]>
Market Risk หรือ ความเสี่ยงของตลาด หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการเคลื่อนไหวหรือการผันผวนของระดับราคาในตลาดโดยรวม ซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อตัวนักลงทุน ยกตัวอย่างเช่น ภัยธรรมชาติ ความวุ่นวายทางการเมือง หรือ การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยเป็นต้น ความเสี่ยงของตลาด หรือ Market Risk สามารถจัดได้ว่าเป็น Systematic Risk กล่าวคือ เป็นความเสี่ยงที่ไม่สามารถลดลงได้จากการกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์

]]>
http://hoondb.com/market-risk/feed/ 0
Interest Rate Risk http://hoondb.com/interest-rate-risk/ http://hoondb.com/interest-rate-risk/#comments Sat, 21 Dec 2013 12:45:09 +0000 http://hoondb.com/?p=3644 Interest Rate Risk หรือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการแปรผันของอัตราดอกเบี้ย เป็นความเสี่ยงที่ไม่สามารถลดลงได้จากการกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์ (Systematic Risk) โดย Interest Rate Risk มักส่งผลกระทบโดยตรงต่อมูลค่าของตราสารหนี้ ยกตัวอย่างเช่น ตราสารหนี้ที่ให้ผลตอบแทน 5% ต่อปีจะมีมูลค่าสูงขึ้นหากอัตราดอกเบี้ยปรับตัวลดลง

ในทางกลับกัน หากอัตราดอกเบี้ยปรับตัวสูงขึ้น มูลค่าของตราสารหนี้ก็จะลดน้อยลง เช่น หากอัตราดอกเบี้ยในตลาดปรับตัวขึ้นสูงกว่าอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ก็จะส่งผลให้มูลค่าของตราสารนั้นลดน้อยลงลง เพราะผู้ที่สนใจซื้อต้องการผลตอบแทนในอัตราที่เท่าเทียมกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด ซึ่งในที่สุดแล้วจะทำให้เกิดผลขาดทุนแก่ผู้ขาย

]]>
Interest Rate Risk หรือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการแปรผันของอัตราดอกเบี้ย เป็นความเสี่ยงที่ไม่สามารถลดลงได้จากการกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์ (Systematic Risk) โดย Interest Rate Risk มักส่งผลกระทบโดยตรงต่อมูลค่าของตราสารหนี้ ยกตัวอย่างเช่น ตราสารหนี้ที่ให้ผลตอบแทน 5% ต่อปีจะมีมูลค่าสูงขึ้นหากอัตราดอกเบี้ยปรับตัวลดลง

ในทางกลับกัน หากอัตราดอกเบี้ยปรับตัวสูงขึ้น มูลค่าของตราสารหนี้ก็จะลดน้อยลง เช่น หากอัตราดอกเบี้ยในตลาดปรับตัวขึ้นสูงกว่าอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ก็จะส่งผลให้มูลค่าของตราสารนั้นลดน้อยลงลง เพราะผู้ที่สนใจซื้อต้องการผลตอบแทนในอัตราที่เท่าเทียมกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด ซึ่งในที่สุดแล้วจะทำให้เกิดผลขาดทุนแก่ผู้ขาย

]]>
http://hoondb.com/interest-rate-risk/feed/ 0