Trending Topics
พจนานุกรมนักลงทุน
Fundamental
Company Analysis
มือใหม่เล่นหุ้น
Fundamental
การเงิน
ค่าของเงินตามเวลา (TVM)
Technical Analysis
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fundamentals
 
 
 
 
 
การประเมินผลตอบแทน
Most Recent
 
Read More
Oct 25, 2014

Holding Period Return

ความหมาย Holding Period Return

Holding Period Return (HPR) คือ ผลตอบแทนตลอดช่วงถือครอง เป็นการคำนวณอย่างง่ายในช่วงระยะเวลาที่ได้ถือครอง เราสามารถคำนวณ HPR ได้จากข้อมูลในอดีตที่ผ่านมา โดยจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนได้แก่ (1) อัตราผลตอบแทนในรูปของเงินปันผล (Dividends) และ (2) ส่วนต่างราคาซื้อขาย กำไรขาดทุน เรียกว่า Capital Gain/Capital Loss

HPR = [เงินปันผล + (ราคาสุดท้าย – ราคาเริ่มต้น)] / ราคาเริ่มต้น

ยกตัวอย่างการคำนวณ HPR

สมมุติว่าคุณได้ซื้อหุ้นบริษัท ABC ไว้ที่ราคา 100 บาท และในระหว่างปีบริษัทจ่ายปันผล 4 บาทต่อหุ้น หนึ่งปีถัดมาคุณตัดสินใจขายหุ้น ABC ทิ้งที่ราคา 115 บาท ดังนั้น ผลตอบแทนตลอดช่วงถือครอง หรือ HPR ก็จะเท่ากับ [3 + (115 – [...]

10757
 
Read More
Oct 25, 2014

Total Return

ความหมาย Total Return

Total Return คือ ผลตอบแทนรวมจากการลงทุน ซึ่งประกอบไปด้วย ผลตอบแทนทุกอย่างที่ได้รับจากการลงทุน ไม่ว่าจะเป็นเงินปันผลจากการลงทุนในหุ้น หรือ ดอกเบี้ย/ส่วนลดจากการลงทุนในตราสารหนี้ รวมไปถึงผลประโยชน์อื่น ๆ เช่น สิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุน เป็นต้น โดยเราสามารถคำนวณผลตอบแทนรวมจากการลงทุนได้ ดังนี้

Total Return = เงินปันผล + ดอกเบี้ย + ส่วนลด + กำไรขาดทุนจากการขาย + สิทธิ Net Return = ผลตอบแทนรวมจากการลงทุน – ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการลงทุน

อย่างไรก็ตาม Total Return ไม่ได้คำนึงถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน เช่น ค่านายหน้า และ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ [...]

2356
End of the line!
โปรแกรมคิดหุ้น
TOP 5 ALL TIME
Heat Index
 
1
กำไรต่อหุ้น (Earning per Share)
 
2
Net Present Value (มูลค่าปัจจุบันสุทธิ)
 
3
Book Value (มูลค่าตามบัญชี)
 
4
Beta (ค่าเบต้า)
 
5
Dow Jones คืออะไร?