หุ้นดีบี หุ้นและการลงทุน » ความเสี่ยงและผลตอบแทน http://hoondb.com Mon, 11 May 2015 15:54:38 +0000 en-US hourly 1 http://wordpress.org/?v=4.2.15 Holding Period Return http://hoondb.com/holding-period-return/ http://hoondb.com/holding-period-return/#comments Sat, 25 Oct 2014 09:08:18 +0000 http://hoondb.com/?p=7496 Holding Period Return (HPR) คือ ผลตอบแทนตลอดช่วงถือครอง เป็นการคำนวณอย่างง่ายในช่วงระยะเวลาที่ได้ถือครอง เราสามารถคำนวณ HPR ได้จากข้อมูลในอดีตที่ผ่านมา โดยจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนได้แก่ (1) อัตราผลตอบแทนในรูปของเงินปันผล (Dividends) และ (2) ส่วนต่างราคาซื้อขาย กำไรขาดทุน เรียกว่า Capital Gain/Capital Loss

HPR = [เงินปันผล + (ราคาสุดท้าย – ราคาเริ่มต้น)] / ราคาเริ่มต้น

ยกตัวอย่างการคำนวณ HPR

สมมุติว่าคุณได้ซื้อหุ้นบริษัท ABC ไว้ที่ราคา 100 บาท และในระหว่างปีบริษัทจ่ายปันผล 4 บาทต่อหุ้น หนึ่งปีถัดมาคุณตัดสินใจขายหุ้น ABC ทิ้งที่ราคา 115 บาท ดังนั้น ผลตอบแทนตลอดช่วงถือครอง หรือ HPR ก็จะเท่ากับ [3 + (115 – 100)] / 100 ซึ่งก็คือ 0.18 หรือ 18% นั่นเอง

 

]]>
ความหมาย Holding Period Return

Holding Period Return (HPR) คือ ผลตอบแทนตลอดช่วงถือครอง เป็นการคำนวณอย่างง่ายในช่วงระยะเวลาที่ได้ถือครอง เราสามารถคำนวณ HPR ได้จากข้อมูลในอดีตที่ผ่านมา โดยจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนได้แก่ (1) อัตราผลตอบแทนในรูปของเงินปันผล (Dividends) และ (2) ส่วนต่างราคาซื้อขาย กำไรขาดทุน เรียกว่า Capital Gain/Capital Loss

HPR = [เงินปันผล + (ราคาสุดท้าย – ราคาเริ่มต้น)] / ราคาเริ่มต้น

ยกตัวอย่างการคำนวณ HPR

สมมุติว่าคุณได้ซื้อหุ้นบริษัท ABC ไว้ที่ราคา 100 บาท และในระหว่างปีบริษัทจ่ายปันผล 4 บาทต่อหุ้น หนึ่งปีถัดมาคุณตัดสินใจขายหุ้น ABC ทิ้งที่ราคา 115 บาท ดังนั้น ผลตอบแทนตลอดช่วงถือครอง หรือ HPR ก็จะเท่ากับ [3 + (115 – 100)] / 100 ซึ่งก็คือ 0.18 หรือ 18% นั่นเอง

 

]]>
http://hoondb.com/holding-period-return/feed/ 0
Total Return http://hoondb.com/total-return/ http://hoondb.com/total-return/#comments Sat, 25 Oct 2014 08:07:43 +0000 http://hoondb.com/?p=7517 Total Return คือ ผลตอบแทนรวมจากการลงทุน ซึ่งประกอบไปด้วย ผลตอบแทนทุกอย่างที่ได้รับจากการลงทุน ไม่ว่าจะเป็นเงินปันผลจากการลงทุนในหุ้น หรือ ดอกเบี้ย/ส่วนลดจากการลงทุนในตราสารหนี้ รวมไปถึงผลประโยชน์อื่น ๆ เช่น สิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุน เป็นต้น โดยเราสามารถคำนวณผลตอบแทนรวมจากการลงทุนได้ ดังนี้

Total Return = เงินปันผล + ดอกเบี้ย + ส่วนลด + กำไรขาดทุนจากการขาย + สิทธิ Net Return = ผลตอบแทนรวมจากการลงทุน – ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการลงทุน

อย่างไรก็ตาม Total Return ไม่ได้คำนึงถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน เช่น ค่านายหน้า และ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ โดยเราเรียกผลตอบแทนรวมที่หักลบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการลงทุนออกไปแล้วว่า ผลตอบแทนสุทธิ หรือ Net Return

]]>
ความหมาย Total Return

Total Return คือ ผลตอบแทนรวมจากการลงทุน ซึ่งประกอบไปด้วย ผลตอบแทนทุกอย่างที่ได้รับจากการลงทุน ไม่ว่าจะเป็นเงินปันผลจากการลงทุนในหุ้น หรือ ดอกเบี้ย/ส่วนลดจากการลงทุนในตราสารหนี้ รวมไปถึงผลประโยชน์อื่น ๆ เช่น สิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุน เป็นต้น โดยเราสามารถคำนวณผลตอบแทนรวมจากการลงทุนได้ ดังนี้

Total Return = เงินปันผล + ดอกเบี้ย + ส่วนลด + กำไรขาดทุนจากการขาย + สิทธิ
Net Return = ผลตอบแทนรวมจากการลงทุน – ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการลงทุน

อย่างไรก็ตาม Total Return ไม่ได้คำนึงถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน เช่น ค่านายหน้า และ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ โดยเราเรียกผลตอบแทนรวมที่หักลบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการลงทุนออกไปแล้วว่า ผลตอบแทนสุทธิ หรือ Net Return

]]>
http://hoondb.com/total-return/feed/ 0
Market Risk http://hoondb.com/market-risk/ http://hoondb.com/market-risk/#comments Mon, 20 Jan 2014 14:24:34 +0000 http://hoondb.com/?p=3802 Market Risk หรือ ความเสี่ยงของตลาด หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการเคลื่อนไหวหรือการผันผวนของระดับราคาในตลาดโดยรวม ซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อตัวนักลงทุน ยกตัวอย่างเช่น ภัยธรรมชาติ ความวุ่นวายทางการเมือง หรือ การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยเป็นต้น ความเสี่ยงของตลาด หรือ Market Risk สามารถจัดได้ว่าเป็น Systematic Risk กล่าวคือ เป็นความเสี่ยงที่ไม่สามารถลดลงได้จากการกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์

]]>
Market Risk หรือ ความเสี่ยงของตลาด หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการเคลื่อนไหวหรือการผันผวนของระดับราคาในตลาดโดยรวม ซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อตัวนักลงทุน ยกตัวอย่างเช่น ภัยธรรมชาติ ความวุ่นวายทางการเมือง หรือ การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยเป็นต้น ความเสี่ยงของตลาด หรือ Market Risk สามารถจัดได้ว่าเป็น Systematic Risk กล่าวคือ เป็นความเสี่ยงที่ไม่สามารถลดลงได้จากการกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์

]]>
http://hoondb.com/market-risk/feed/ 0
Sector Risk http://hoondb.com/sector-risk/ http://hoondb.com/sector-risk/#comments Mon, 23 Dec 2013 13:17:23 +0000 http://hoondb.com/?p=3667 Sector Risk หรือ Industry Risk คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากลักษณะหรือคุณสมบัติเฉพาะของภาคธุรกิจหรือกลุ่มอุตสาหกรรม ซึ่งอาจทำให้ราคาหลักทรัพย์ทุกตัวในกลุ่มลดลงเนื่องจากเหตุการณ์บางอย่างได้ส่งผลกระทบถึงอุตสาหกรรมนั้น ๆ โดยตรง ความเสี่ยงประเภท Sector Risk มักเกิดขึ้นใน

1. อุตสาหกรรมที่มีสินค้าหรือการบริการที่ค่อนข้างเฉพาะเจาะจง เช่น สายการบิน หรือ ธุรกิจซอฟต์แวร์ 2. อุตสาหกรรมที่ราคาสินค้าเคลื่อนไหวอ้างอิงกับตลาดโลก เช่น ปิโตรเคมี เป็นต้น 3. อุตสาหรรมที่เสื่อมไปตามเวลา (ไม่สามารถหาทดแทนได้ในระยะเวลาสั้น ๆ) เช่น น้ำมัน เหมืองแร่ ป่าไม้ เป็นต้น

]]>
Sector Risk หรือ Industry Risk คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากลักษณะหรือคุณสมบัติเฉพาะของภาคธุรกิจหรือกลุ่มอุตสาหกรรม ซึ่งอาจทำให้ราคาหลักทรัพย์ทุกตัวในกลุ่มลดลงเนื่องจากเหตุการณ์บางอย่างได้ส่งผลกระทบถึงอุตสาหกรรมนั้น ๆ โดยตรง ความเสี่ยงประเภท Sector Risk มักเกิดขึ้นใน

1. อุตสาหกรรมที่มีสินค้าหรือการบริการที่ค่อนข้างเฉพาะเจาะจง เช่น สายการบิน หรือ ธุรกิจซอฟต์แวร์
2. อุตสาหกรรมที่ราคาสินค้าเคลื่อนไหวอ้างอิงกับตลาดโลก เช่น ปิโตรเคมี เป็นต้น
3. อุตสาหรรมที่เสื่อมไปตามเวลา (ไม่สามารถหาทดแทนได้ในระยะเวลาสั้น ๆ) เช่น น้ำมัน เหมืองแร่ ป่าไม้ เป็นต้น

]]>
http://hoondb.com/sector-risk/feed/ 0
Credit Risk http://hoondb.com/credit-risk/ http://hoondb.com/credit-risk/#comments Sun, 22 Dec 2013 12:48:21 +0000 http://hoondb.com/?p=3659 Credit Risk – ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับตัวบริษัท เป็นความเสี่ยงเฉพาะตัวของหลักทรัพย์ซึ่งสามารถลดได้ด้วยการกระจายการลงทุน (Unsystematic Risk) Credit Risk เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากตัวบริษัทว่าจะมีความสามารถในการจ่ายคืนหนี้และปฏิบัติตามภาระผูกพันได้หรือไม่ เราสามารถพิจารณาความเสี่ยงนี้ได้จากปัจจัยพื้นฐานของบริษัท เช่น ความมั่นคงของฐานะทางการเงิน ความสามารถในการชำระหนี้ ความสามารถในการบริหารจัดการ และ ความสามารถในการแข่งขัน อย่างไรก็ตาม Credit Risk ยังรวมไปถึงปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถคาดการณ์หรือรับรู้มาก่อนได้ เช่น ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากภัยพิบัติ หรือ การถูกฟ้องร้องดำเนินคดี เป็นต้น

]]>
Credit Risk – ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับตัวบริษัท เป็นความเสี่ยงเฉพาะตัวของหลักทรัพย์ซึ่งสามารถลดได้ด้วยการกระจายการลงทุน (Unsystematic Risk) Credit Risk เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากตัวบริษัทว่าจะมีความสามารถในการจ่ายคืนหนี้และปฏิบัติตามภาระผูกพันได้หรือไม่ เราสามารถพิจารณาความเสี่ยงนี้ได้จากปัจจัยพื้นฐานของบริษัท เช่น ความมั่นคงของฐานะทางการเงิน ความสามารถในการชำระหนี้ ความสามารถในการบริหารจัดการ และ ความสามารถในการแข่งขัน อย่างไรก็ตาม Credit Risk ยังรวมไปถึงปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถคาดการณ์หรือรับรู้มาก่อนได้ เช่น ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากภัยพิบัติ หรือ การถูกฟ้องร้องดำเนินคดี เป็นต้น

]]>
http://hoondb.com/credit-risk/feed/ 0
Interest Rate Risk http://hoondb.com/interest-rate-risk/ http://hoondb.com/interest-rate-risk/#comments Sat, 21 Dec 2013 12:45:09 +0000 http://hoondb.com/?p=3644 Interest Rate Risk หรือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการแปรผันของอัตราดอกเบี้ย เป็นความเสี่ยงที่ไม่สามารถลดลงได้จากการกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์ (Systematic Risk) โดย Interest Rate Risk มักส่งผลกระทบโดยตรงต่อมูลค่าของตราสารหนี้ ยกตัวอย่างเช่น ตราสารหนี้ที่ให้ผลตอบแทน 5% ต่อปีจะมีมูลค่าสูงขึ้นหากอัตราดอกเบี้ยปรับตัวลดลง

ในทางกลับกัน หากอัตราดอกเบี้ยปรับตัวสูงขึ้น มูลค่าของตราสารหนี้ก็จะลดน้อยลง เช่น หากอัตราดอกเบี้ยในตลาดปรับตัวขึ้นสูงกว่าอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ก็จะส่งผลให้มูลค่าของตราสารนั้นลดน้อยลงลง เพราะผู้ที่สนใจซื้อต้องการผลตอบแทนในอัตราที่เท่าเทียมกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด ซึ่งในที่สุดแล้วจะทำให้เกิดผลขาดทุนแก่ผู้ขาย

]]>
Interest Rate Risk หรือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการแปรผันของอัตราดอกเบี้ย เป็นความเสี่ยงที่ไม่สามารถลดลงได้จากการกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์ (Systematic Risk) โดย Interest Rate Risk มักส่งผลกระทบโดยตรงต่อมูลค่าของตราสารหนี้ ยกตัวอย่างเช่น ตราสารหนี้ที่ให้ผลตอบแทน 5% ต่อปีจะมีมูลค่าสูงขึ้นหากอัตราดอกเบี้ยปรับตัวลดลง

ในทางกลับกัน หากอัตราดอกเบี้ยปรับตัวสูงขึ้น มูลค่าของตราสารหนี้ก็จะลดน้อยลง เช่น หากอัตราดอกเบี้ยในตลาดปรับตัวขึ้นสูงกว่าอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ก็จะส่งผลให้มูลค่าของตราสารนั้นลดน้อยลงลง เพราะผู้ที่สนใจซื้อต้องการผลตอบแทนในอัตราที่เท่าเทียมกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด ซึ่งในที่สุดแล้วจะทำให้เกิดผลขาดทุนแก่ผู้ขาย

]]>
http://hoondb.com/interest-rate-risk/feed/ 0