Trending Topics
พจนานุกรมนักลงทุน
Fundamental
Company Analysis
งบการเงิน
มือใหม่เล่นหุ้น
การเงิน
Fundamental
Technical Analysis
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fundamentals
 
 
 
 
 
งบกำไรขาดทุน
Most Recent
 
Read More
Oct 2, 2014

Cost of Goods Sold (ต้นทุนขาย)

ความหมาย Cost of Goods Sold

Cost of Goods Sold (COGS) หรือ ต้นทุนขาย คือ ต้นทุนที่ได้มาของสินค้า โดยถ้าบริษัทเป็นผู้ผลิตสินค้าเอง ต้นทุนขายนั้นจะรวมไปถึงกระบวนการผลิต ไม่ว่าจะเป็นต้นทุนวัตถุดิบ ค่าแรง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการผลิตสินค้าโดยตรง และในกรณีที่บริษัทไม่ได้เป็นผู้ผลิตเอง (ซื้อมาขายไป) ต้นทุนขายก็จะเป็นราคาต้นทุนที่บริษัทได้จ่ายไปเพื่อให้ได้สินค้ามา โดยต้นทุนขายจะปรากฏอยู่บนงบกำไรขาดทุนของบริษัท

583079
 
Read More
Oct 2, 2014

Operating Expense (ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน)

ความหมาย Operating Expense

Operating Expense หรือ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน คือ ค่าใช้จ่ายทั่วไปที่เกิดขึ้นจากดำเนินธุรกิจในแต่ละวันที่ไม่ใช่ต้นทุนขาย (Cost of Goods Sold) โดย Operating Expense จะปรากฏอยู่บนงบกำไรขาดทุนของบริษัท ซึ่งทั่วไปแล้วสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่:

ค่าใช้จ่ายในการขาย (Selling Expenses) จะเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการขาย เช่น ค่าโฆษณา ค่าคอมมิชชั่นพนักงาน ค่าขนส่ง ค่าโทรศัพท์ และ ค่าเช่าคลังสินค้า เป็นต้น ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (General and Administrative Expenses) จะเป็นค่าใช้จ่ายทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน เช่น เงินเดือนพนักงาน ค่าเช่าที่ ค่าน้ำ ค่าไฟ และ ค่าเอกสาร เป็นต้น
431427
 
Read More
Oct 1, 2014

EBIT

ความหมาย EBIT

EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) คือ กำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี หรือมีอีกชื่อเรียกหนึ่งว่า กำไรจากการดำเนินงาน (Operating Income) มันเป็นเครื่องมือที่ใช้วัดความสามารถในการทำกำไรของบริษัทโดยไม่คำนึงถึง ภาษี และ ต้นทุนของเงินทุน (Cost of Capital) ซึ่งทำให้การนำ EBIT ไปใช้วิเคราะห์ หรือเปรียบเทียบกับบริษัทอื่น ๆ ที่มีโครงสร้างเงินทุน (Capital Structure) ที่แตกต่างกันออกไปนั้นมีประโยชน์อย่างยิ่ง

EBIT = Revenue – Operating Expenses – COGS

โดยตามสูตรด้านบนแล้ว เราสามารถคำนวณหา EBIT หรือ กำไรจากการดำเนินงาน ได้จากการนำรายรับมาหักออกด้วยต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

193409
End of the line!
โปรแกรมคิดหุ้น
TOP 5 ALL TIME
Heat Index
 
1
Net Present Value (มูลค่าปัจจุบันสุทธิ)
 
2
กำไรต่อหุ้น (Earning per Share)
 
3
Book Value (มูลค่าตามบัญชี)
 
4
Dow Jones คืออะไร?
 
5
Beta (ค่าเบต้า)