หุ้นดีบี หุ้นและการลงทุน » งบการเงิน http://hoondb.com Mon, 11 May 2015 15:54:38 +0000 en-US hourly 1 http://wordpress.org/?v=4.2.15 Cost of Goods Sold (ต้นทุนขาย) http://hoondb.com/cost-of-goods-sold/ http://hoondb.com/cost-of-goods-sold/#comments Thu, 02 Oct 2014 12:06:43 +0000 http://hoondb.com/?p=6932 Cost of Goods Sold (COGS) หรือ ต้นทุนขาย คือ ต้นทุนที่ได้มาของสินค้า โดยถ้าบริษัทเป็นผู้ผลิตสินค้าเอง ต้นทุนขายนั้นจะรวมไปถึงกระบวนการผลิต ไม่ว่าจะเป็นต้นทุนวัตถุดิบ ค่าแรง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการผลิตสินค้าโดยตรง และในกรณีที่บริษัทไม่ได้เป็นผู้ผลิตเอง (ซื้อมาขายไป) ต้นทุนขายก็จะเป็นราคาต้นทุนที่บริษัทได้จ่ายไปเพื่อให้ได้สินค้ามา โดยต้นทุนขายจะปรากฏอยู่บนงบกำไรขาดทุนของบริษัท

]]>
ความหมาย Cost of Goods Sold

Cost of Goods Sold (COGS) หรือ ต้นทุนขาย คือ ต้นทุนที่ได้มาของสินค้า โดยถ้าบริษัทเป็นผู้ผลิตสินค้าเอง ต้นทุนขายนั้นจะรวมไปถึงกระบวนการผลิต ไม่ว่าจะเป็นต้นทุนวัตถุดิบ ค่าแรง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการผลิตสินค้าโดยตรง และในกรณีที่บริษัทไม่ได้เป็นผู้ผลิตเอง (ซื้อมาขายไป) ต้นทุนขายก็จะเป็นราคาต้นทุนที่บริษัทได้จ่ายไปเพื่อให้ได้สินค้ามา โดยต้นทุนขายจะปรากฏอยู่บนงบกำไรขาดทุนของบริษัท

]]>
http://hoondb.com/cost-of-goods-sold/feed/ 0
Operating Expense (ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน) http://hoondb.com/operating-expense/ http://hoondb.com/operating-expense/#comments Thu, 02 Oct 2014 09:11:01 +0000 http://hoondb.com/?p=6919 Operating Expense หรือ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน คือ ค่าใช้จ่ายทั่วไปที่เกิดขึ้นจากดำเนินธุรกิจในแต่ละวันที่ไม่ใช่ต้นทุนขาย (Cost of Goods Sold) โดย Operating Expense จะปรากฏอยู่บนงบกำไรขาดทุนของบริษัท ซึ่งทั่วไปแล้วสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่:

ค่าใช้จ่ายในการขาย (Selling Expenses) จะเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการขาย เช่น ค่าโฆษณา ค่าคอมมิชชั่นพนักงาน ค่าขนส่ง ค่าโทรศัพท์ และ ค่าเช่าคลังสินค้า เป็นต้น ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (General and Administrative Expenses) จะเป็นค่าใช้จ่ายทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน เช่น เงินเดือนพนักงาน ค่าเช่าที่ ค่าน้ำ ค่าไฟ และ ค่าเอกสาร เป็นต้น ]]>
ความหมาย Operating Expense

Operating Expense หรือ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน คือ ค่าใช้จ่ายทั่วไปที่เกิดขึ้นจากดำเนินธุรกิจในแต่ละวันที่ไม่ใช่ต้นทุนขาย (Cost of Goods Sold) โดย Operating Expense จะปรากฏอยู่บนงบกำไรขาดทุนของบริษัท ซึ่งทั่วไปแล้วสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่:

 1. ค่าใช้จ่ายในการขาย (Selling Expenses) จะเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการขาย เช่น ค่าโฆษณา ค่าคอมมิชชั่นพนักงาน ค่าขนส่ง ค่าโทรศัพท์ และ ค่าเช่าคลังสินค้า เป็นต้น
 2. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (General and Administrative Expenses) จะเป็นค่าใช้จ่ายทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน เช่น เงินเดือนพนักงาน ค่าเช่าที่ ค่าน้ำ ค่าไฟ และ ค่าเอกสาร เป็นต้น
]]>
http://hoondb.com/operating-expense/feed/ 0
EBIT http://hoondb.com/ebit/ http://hoondb.com/ebit/#comments Wed, 01 Oct 2014 09:13:08 +0000 http://hoondb.com/?p=4599 EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) คือ กำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี หรือมีอีกชื่อเรียกหนึ่งว่า กำไรจากการดำเนินงาน (Operating Income) มันเป็นเครื่องมือที่ใช้วัดความสามารถในการทำกำไรของบริษัทโดยไม่คำนึงถึง ภาษี และ ต้นทุนของเงินทุน (Cost of Capital) ซึ่งทำให้การนำ EBIT ไปใช้วิเคราะห์ หรือเปรียบเทียบกับบริษัทอื่น ๆ ที่มีโครงสร้างเงินทุน (Capital Structure) ที่แตกต่างกันออกไปนั้นมีประโยชน์อย่างยิ่ง

EBIT = Revenue – Operating Expenses – COGS

โดยตามสูตรด้านบนแล้ว เราสามารถคำนวณหา EBIT หรือ กำไรจากการดำเนินงาน ได้จากการนำรายรับมาหักออกด้วยต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

]]>
ความหมาย EBIT

EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) คือ กำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี หรือมีอีกชื่อเรียกหนึ่งว่า กำไรจากการดำเนินงาน (Operating Income) มันเป็นเครื่องมือที่ใช้วัดความสามารถในการทำกำไรของบริษัทโดยไม่คำนึงถึง ภาษี และ ต้นทุนของเงินทุน (Cost of Capital) ซึ่งทำให้การนำ EBIT ไปใช้วิเคราะห์ หรือเปรียบเทียบกับบริษัทอื่น ๆ ที่มีโครงสร้างเงินทุน (Capital Structure) ที่แตกต่างกันออกไปนั้นมีประโยชน์อย่างยิ่ง

EBIT = Revenue – Operating ExpensesCOGS

โดยตามสูตรด้านบนแล้ว เราสามารถคำนวณหา EBIT หรือ กำไรจากการดำเนินงาน ได้จากการนำรายรับมาหักออกด้วยต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

]]>
http://hoondb.com/ebit/feed/ 0
หนี้สินหมุนเวียน (Current Liabilities) http://hoondb.com/current-liabilities/ http://hoondb.com/current-liabilities/#comments Tue, 13 May 2014 06:33:52 +0000 http://hoondb.com/?p=4341 หนี้สินหมุนเวียน หรือ Current Liabilities คือ หนี้สินที่มีระยะเวลาครบกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี กิจการควรมีสภาพคล่องมากพอเพื่อนำไปชำระหนี้สินให้ตรงตามกำหนดเวลา ซึ่งโดยทั่วไปแล้วความสามารถในการชำระหนี้สินระยะสั้น หรือ หนี้สินหมุนเวียน จะแปรผันอยู่กับสินทรัพย์หมุนเวียนของกิจการ

5 หนี้สินหมุนเวียน     Accounts payable – เจ้าหนี้การค้า     Accrued expenses – ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย     Income tax payable – ภาษีเงินได้ค้างจ่าย     Short-term notes payable – ตั๋วเงินจ่ายระยะสั้น     Current portion of long-term debt payable – ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ครบกำหนดชำระภายใน 1 ปี ]]>
ความหมาย หนี้สินหมุนเวียน

หนี้สินหมุนเวียน หรือ Current Liabilities คือ หนี้สินที่มีระยะเวลาครบกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี กิจการควรมีสภาพคล่องมากพอเพื่อนำไปชำระหนี้สินให้ตรงตามกำหนดเวลา ซึ่งโดยทั่วไปแล้วความสามารถในการชำระหนี้สินระยะสั้น หรือ หนี้สินหมุนเวียน จะแปรผันอยู่กับสินทรัพย์หมุนเวียนของกิจการ

5 หนี้สินหมุนเวียน

 1.     Accounts payable – เจ้าหนี้การค้า
 2.     Accrued expenses – ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
 3.     Income tax payable – ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
 4.     Short-term notes payable – ตั๋วเงินจ่ายระยะสั้น
 5.     Current portion of long-term debt payable – ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ครบกำหนดชำระภายใน 1 ปี
]]>
http://hoondb.com/current-liabilities/feed/ 0
Accrued Expense (ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย) http://hoondb.com/accrued-expense/ http://hoondb.com/accrued-expense/#comments Wed, 07 May 2014 17:31:11 +0000 http://hoondb.com/?p=4355 Accrued Expense หรือ ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย คือ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไปแล้ว (กิจการได้รับผลประโยชน์ไปแล้ว) แต่ยังไม่ได้ชำระเพราะยังไม่ได้รับใบแจ้งหนี้ ซึ่งแตกต่างกับ Accounts Payable ที่ยอดค้างชำระชัดเจนแล้ว มีใบแจ้งหนี้เรียกเก็บเงิน ในหลาย ๆ ครั้ง Accrued Expense จึงเป็นเพียงแค่ตัวเลขโดยประมาณ โดย ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย จะถูกบันทึกให้เป็นหนี้สินหมุนเวียนในบัญชีงบดุลของกิจการ

 

]]>
ความหมาย Accrued Expense

Accrued Expense หรือ ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย คือ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไปแล้ว (กิจการได้รับผลประโยชน์ไปแล้ว) แต่ยังไม่ได้ชำระเพราะยังไม่ได้รับใบแจ้งหนี้ ซึ่งแตกต่างกับ Accounts Payable ที่ยอดค้างชำระชัดเจนแล้ว มีใบแจ้งหนี้เรียกเก็บเงิน ในหลาย ๆ ครั้ง Accrued Expense จึงเป็นเพียงแค่ตัวเลขโดยประมาณ โดย ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย จะถูกบันทึกให้เป็นหนี้สินหมุนเวียนในบัญชีงบดุลของกิจการ

 

]]>
http://hoondb.com/accrued-expense/feed/ 0
Accounts Payable (เจ้าหนี้การค้า) http://hoondb.com/accounts-payable/ http://hoondb.com/accounts-payable/#comments Mon, 05 May 2014 08:24:27 +0000 http://hoondb.com/?p=4346 Accounts Payble (A/P) หรือ เจ้าหนี้การค้า คือ เงินที่กิจการค้างชำระ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการที่ได้รับไปแล้ว เจ้าหนี้การค้า (Accounts Payable) จะถูกบันทึกอยู่ในหมวดหนี้สินหมุนเวียน (Current Liabilities) หากลองสังเกตดูจะพบว่า Accounts Payable ของกิจการก็คือ Accounts Receivable ของอีกกิจการนั่นเอง ดังนั้น เจ้าหนี้การค้าจึงเป็นหนี้สินที่กิจการต้องชำระคืนภายในระยะเวลาที่กำหนด

ยกตัวอย่าง เจ้าหนี้การค้า

Accounts Payable เป็นรูปแบบของการให้เครดิตในการชำระเงินที่ผู้ขายยอมให้สินค้าหรือบริการไปก่อนแล้วค่อยรับเงินในภายหลังตามที่ตกลงกันไว้ ยกตัวอย่างง่าย ๆ เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น

 

]]>
ความหมาย Accounts Payable

Accounts Payble (A/P) หรือ เจ้าหนี้การค้า คือ เงินที่กิจการค้างชำระ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการที่ได้รับไปแล้ว เจ้าหนี้การค้า (Accounts Payable) จะถูกบันทึกอยู่ในหมวดหนี้สินหมุนเวียน (Current Liabilities) หากลองสังเกตดูจะพบว่า Accounts Payable ของกิจการก็คือ Accounts Receivable ของอีกกิจการนั่นเอง ดังนั้น เจ้าหนี้การค้าจึงเป็นหนี้สินที่กิจการต้องชำระคืนภายในระยะเวลาที่กำหนด

ยกตัวอย่าง เจ้าหนี้การค้า

Accounts Payable เป็นรูปแบบของการให้เครดิตในการชำระเงินที่ผู้ขายยอมให้สินค้าหรือบริการไปก่อนแล้วค่อยรับเงินในภายหลังตามที่ตกลงกันไว้ ยกตัวอย่างง่าย ๆ เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น

 

]]>
http://hoondb.com/accounts-payable/feed/ 0
สินทรัพย์หมุนเวียน (Current Assets) http://hoondb.com/current-assets/ http://hoondb.com/current-assets/#comments Mon, 21 Apr 2014 15:51:28 +0000 http://hoondb.com/?p=4260 สินทรัพย์หมุนเวียน หรือ Current Assets คือ สินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูงที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ภายในระยะเวลา 1 ปี ยกตัวอย่าง สินทรัพย์หมุนเวียน เช่น เงินสด หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด สินค้าคงเหลือ ลูกหนีการค้า และสินทรัพย์อื่น ๆ ที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้อย่างรวดเร็ว เป็นต้น โดยการจัดลำดับของสินทรัพย์หมุนเวียนจะเรียงลำดับตามสภาพคล่องของสินทรัพย์ จากมากที่สุดไปถึงน้อยที่สุด

5 สินทรัพย์หมุนเวียน

Current Assets 5 อย่างหลัก ๆ ไล่จากที่มีสภาพคล่องสูงสุดที่กิจการต้องใช้เพื่อดำเนินธุรกิจ หากสินทรัพย์หมุนเวียนเหล่านี้ลดลงเกินกว่าระดับที่ควรรักษาไว้ก็อาจก่อให้เกิดปัญหาตามมาได้

Cash and equivalents – เงินสดหรือเทียบเท่า Short-term investments – หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด Accounts receivable – ลูกหนี้การค้า Inventories – สินค้าคงเหลือ Prepaid expense – ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า ]]>
ความหมาย สินทรัพย์หมุนเวียน

สินทรัพย์หมุนเวียน หรือ Current Assets คือ สินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูงที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ภายในระยะเวลา 1 ปี ยกตัวอย่าง สินทรัพย์หมุนเวียน เช่น เงินสด หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด สินค้าคงเหลือ ลูกหนีการค้า และสินทรัพย์อื่น ๆ ที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้อย่างรวดเร็ว เป็นต้น โดยการจัดลำดับของสินทรัพย์หมุนเวียนจะเรียงลำดับตามสภาพคล่องของสินทรัพย์ จากมากที่สุดไปถึงน้อยที่สุด

5 สินทรัพย์หมุนเวียน

Current Assets 5 อย่างหลัก ๆ ไล่จากที่มีสภาพคล่องสูงสุดที่กิจการต้องใช้เพื่อดำเนินธุรกิจ หากสินทรัพย์หมุนเวียนเหล่านี้ลดลงเกินกว่าระดับที่ควรรักษาไว้ก็อาจก่อให้เกิดปัญหาตามมาได้

 1. Cash and equivalents – เงินสดหรือเทียบเท่า
 2. Short-term investments – หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด
 3. Accounts receivable – ลูกหนี้การค้า
 4. Inventories – สินค้าคงเหลือ
 5. Prepaid expense – ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
]]>
http://hoondb.com/current-assets/feed/ 0
Prepaid Expense (ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า) http://hoondb.com/prepaid-expense/ http://hoondb.com/prepaid-expense/#comments Sun, 20 Apr 2014 16:14:53 +0000 http://hoondb.com/?p=4319 Prepaid Expense หรือ ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า คือ ค่าใช้จ่ายในอนาคตที่ได้จ่ายไปแล้วแต่ยังไม่ได้รับประโยชน์จากเงินที่จ่ายไป มีความหมายตรงตัวเลยคือ ค่าใช้จ่ายที่จ่ายล่วงหน้า โดย Prepaid Expense จะถูกบันทึกเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนในบัญชีงบดุล และเมื่อได้รับประโยชน์ครบแล้วก็จะถูกหักออกไป

ยกตัวอย่างของค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า เช่น ค่าเบี้ยการประกันภัย ซึ่งบริษัทต้องจ่ายล่วงหน้าเพื่อรับความคุ้มครองที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยเมื่อครบกำหนดแล้ว Prepaid Expense จะถูกตีไปเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน (Income Statement)

]]>
ความหมาย Prepaid Expense

Prepaid Expense หรือ ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า คือ ค่าใช้จ่ายในอนาคตที่ได้จ่ายไปแล้วแต่ยังไม่ได้รับประโยชน์จากเงินที่จ่ายไป มีความหมายตรงตัวเลยคือ ค่าใช้จ่ายที่จ่ายล่วงหน้า โดย Prepaid Expense จะถูกบันทึกเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนในบัญชีงบดุล และเมื่อได้รับประโยชน์ครบแล้วก็จะถูกหักออกไป

ยกตัวอย่างของค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า เช่น ค่าเบี้ยการประกันภัย ซึ่งบริษัทต้องจ่ายล่วงหน้าเพื่อรับความคุ้มครองที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยเมื่อครบกำหนดแล้ว Prepaid Expense จะถูกตีไปเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน (Income Statement)

]]>
http://hoondb.com/prepaid-expense/feed/ 0
Inventory (สินค้าคงคลัง) http://hoondb.com/%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%87-inventory/ http://hoondb.com/%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%87-inventory/#comments Sat, 19 Apr 2014 08:09:56 +0000 http://hoondb.com/?p=4314 Inventory หรือ สินค้าคงคลัง / สินค้าคงเหลือ คือ วัสดุ วัตถุดิบ หรือ สินค้าที่ไม่ว่าจะอยู่ในกระบวนการผลิตหรือที่ผลิตเสร็จรอจำหน่ายก็ตาม สินค้าคงคลัง จัดเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนชนิดหนึ่งที่สำคัญมากสำหรับการดำเนินธุรกิจ และเพื่อไม่ให้เกิดความไม่ราบรื่นต่าง ๆ เช่น สินค้าขาดแคลน กระบวนการผลิตชะงัก หรือ มีต้นทุนในการจัดเก็บที่สูงเกินไป กิจการจึงต้องมีการบริหารจัดการสินค้าคงคลังที่ดี

]]>
ความหมาย Inventory

Inventory หรือ สินค้าคงคลัง / สินค้าคงเหลือ คือ วัสดุ วัตถุดิบ หรือ สินค้าที่ไม่ว่าจะอยู่ในกระบวนการผลิตหรือที่ผลิตเสร็จรอจำหน่ายก็ตาม สินค้าคงคลัง จัดเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนชนิดหนึ่งที่สำคัญมากสำหรับการดำเนินธุรกิจ และเพื่อไม่ให้เกิดความไม่ราบรื่นต่าง ๆ เช่น สินค้าขาดแคลน กระบวนการผลิตชะงัก หรือ มีต้นทุนในการจัดเก็บที่สูงเกินไป กิจการจึงต้องมีการบริหารจัดการสินค้าคงคลังที่ดี

]]>
http://hoondb.com/%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%87-inventory/feed/ 0
Accounts Receivable (ลูกหนี้การค้า) http://hoondb.com/accounts-receivable/ http://hoondb.com/accounts-receivable/#comments Thu, 17 Apr 2014 16:03:02 +0000 http://hoondb.com/?p=4303 Accounts Receivable (A/R) หรือ ลูกหนี้การค้า คือ เงินที่ลูกค้าของกิจการค้างชำระ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการที่ได้ส่งมอบไปแล้ว โดย ลูกหนี้การค้า (Accounts Receivable) จะถูกบันทึกอยู่ในหมวดสินทรัพย์หมุนเวียน (Current assets) เพราะลูกหนี้มีภาระผูกพันที่จะต้องชำระหนี้คืนให้แก่กิจการตามกฎหมาย หากตัวเลขของลูกหนี้การค้าสูงเกินไปอาจส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัทได้ ในทางกลับกัน หากตัวเลขลูกหนี้การค้าต่ำเกินไปก็อาจหมายความว่า เงื่อนไขการชำระเงินในการซื้อสินค้าหรือบริการนั้นอาจไม่ค่อยดึงดูดลูกค้ามากนักเท่าไหร่

ยกตัวอย่าง Accounts Receivable

กิจการต่าง ๆ มักมีการให้เครดิตลูกค้าอยู่เสมอ กล่าวคือ เอาของไปก่อนแล้วตามเก็บเงินทีหลัง ขึ้นอยู่กับว่าลูกค้ามีเครดิตดีมากน้อยแค่ไหน โดยบริษัทจะบันทึก Accounts Receivable เป็นสินทรัพย์บนบัญชีงบดุล (Balance Sheet) ซึ่งบริษัทคาดว่าจะได้รับชำระคืนภายในระยะเวลา 1 ปี

]]>
ความหมาย Accounts Receivable

Accounts Receivable (A/R) หรือ ลูกหนี้การค้า คือ เงินที่ลูกค้าของกิจการค้างชำระ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการที่ได้ส่งมอบไปแล้ว โดย ลูกหนี้การค้า (Accounts Receivable) จะถูกบันทึกอยู่ในหมวดสินทรัพย์หมุนเวียน (Current assets) เพราะลูกหนี้มีภาระผูกพันที่จะต้องชำระหนี้คืนให้แก่กิจการตามกฎหมาย หากตัวเลขของลูกหนี้การค้าสูงเกินไปอาจส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัทได้ ในทางกลับกัน หากตัวเลขลูกหนี้การค้าต่ำเกินไปก็อาจหมายความว่า เงื่อนไขการชำระเงินในการซื้อสินค้าหรือบริการนั้นอาจไม่ค่อยดึงดูดลูกค้ามากนักเท่าไหร่

ยกตัวอย่าง Accounts Receivable

กิจการต่าง ๆ มักมีการให้เครดิตลูกค้าอยู่เสมอ กล่าวคือ เอาของไปก่อนแล้วตามเก็บเงินทีหลัง ขึ้นอยู่กับว่าลูกค้ามีเครดิตดีมากน้อยแค่ไหน โดยบริษัทจะบันทึก Accounts Receivable เป็นสินทรัพย์บนบัญชีงบดุล (Balance Sheet) ซึ่งบริษัทคาดว่าจะได้รับชำระคืนภายในระยะเวลา 1 ปี

]]>
http://hoondb.com/accounts-receivable/feed/ 0