หุ้นดีบี หุ้นและการลงทุน » การกำกับดูแลกิจการ http://hoondb.com Mon, 11 May 2015 15:54:38 +0000 en-US hourly 1 http://wordpress.org/?v=4.2.15 แตกพาร์ (Stock Split) http://hoondb.com/%e0%b9%81%e0%b8%95%e0%b8%81%e0%b8%9e%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c-stock-split/ http://hoondb.com/%e0%b9%81%e0%b8%95%e0%b8%81%e0%b8%9e%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c-stock-split/#comments Mon, 07 Apr 2014 12:02:08 +0000 http://hoondb.com/?p=4162 การแตกพาร์ หรือ Stock Split คือ การที่บริษัทแตกหุ้นจดทะเบียนที่มีอยู่ออกตามสัดส่วนที่ต้องการ ส่งผลให้จำนวนหุ้นมีเพิ่มมากขึ้นในขณะที่ Market Capitalization ยังคงเท่าเดิม หุ้นที่เพิ่มขึ้นจึงไม่ได้ทำให้มูลค่าบริษัทเพิ่มขึ้น แต่จะไปลดมูลค่าหุ้นเดิมตามสัดส่วนที่แตกออกมาแทน ยกตัวอย่างง่าย ๆ คือเหมือนกับการแตกเหรียญ 10 เป็น 5 บาทสองเหรียญ หรือเป็นเหรียญบาท 10 เหรียญ จำนวนเหรียญมากขึ้นแต่มูลค่ายังคงเท่าเดิม

ยกตัวอย่าการแตกพาร์

สมมุติว่าบริษัท PAM&J มีหุ้นอยู่ทั้งหมดจำนวน 1,000,000 หุ้น ราคาตลาดอยู่ที่ 500 บาทต่อหุ้น Market cap จะเท่ากับ 500 ล้านบาท ต่อมาบริษัทแตกพาร์ที่ 10 ต่อ 1 ทำให้จำนวนหุ้นทั้งหมดเพิ่มเป็น 10,000,000 หุ้น และราคาต่อหุ้นลดลงเหลือ 50 บาท ส่วน Market cap ยังคงเท่าเดิม

ทำไมต้องแตกพาร์?

เพื่อเพิ่มสภาพคล่อง! สมมุติว่านักทุนต้องการซื้อหุ้นบริษัท PAM&J เงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายนั้นสูงถึง 50,000 บาท (1 Board lot เท่ากับ 100 หุ้น) แต่หลังจากการแตกพาร์ตามตัวอย่างด้านบน นักลงทุนใช้เงินเพียงแค่ 5,000 บาทก็สามารถซื้อหุ้นของบริษัท PAM&J ได้แล้ว และแม้ว่ามูลค่าของหุ้นจริง ๆ ไม่ได้เปลี่ยนแปลง แต่ในทางจิตวิทยา ราคาที่ต่ำลงบวกกับจำนวนหุ้นที่เพิ่มมากขึ้นย่อมมีผลกระทบ ไม่มากก็น้อย อีกทั้ง Price Spread ยังลดน้อยลงอีก การแตกพาร์จึงมักส่งผลให้สภาพคล่องของหุ้นเพิ่มสูงขึ้น

]]>
ความหมาย แตกพาร์

การแตกพาร์ หรือ Stock Split คือ การที่บริษัทแตกหุ้นจดทะเบียนที่มีอยู่ออกตามสัดส่วนที่ต้องการ ส่งผลให้จำนวนหุ้นมีเพิ่มมากขึ้นในขณะที่ Market Capitalization ยังคงเท่าเดิม หุ้นที่เพิ่มขึ้นจึงไม่ได้ทำให้มูลค่าบริษัทเพิ่มขึ้น แต่จะไปลดมูลค่าหุ้นเดิมตามสัดส่วนที่แตกออกมาแทน ยกตัวอย่างง่าย ๆ คือเหมือนกับการแตกเหรียญ 10 เป็น 5 บาทสองเหรียญ หรือเป็นเหรียญบาท 10 เหรียญ จำนวนเหรียญมากขึ้นแต่มูลค่ายังคงเท่าเดิม

ยกตัวอย่าการแตกพาร์

สมมุติว่าบริษัท PAM&J มีหุ้นอยู่ทั้งหมดจำนวน 1,000,000 หุ้น ราคาตลาดอยู่ที่ 500 บาทต่อหุ้น Market cap จะเท่ากับ 500 ล้านบาท ต่อมาบริษัทแตกพาร์ที่ 10 ต่อ 1 ทำให้จำนวนหุ้นทั้งหมดเพิ่มเป็น 10,000,000 หุ้น และราคาต่อหุ้นลดลงเหลือ 50 บาท ส่วน Market cap ยังคงเท่าเดิม

ทำไมต้องแตกพาร์?

เพื่อเพิ่มสภาพคล่อง! สมมุติว่านักทุนต้องการซื้อหุ้นบริษัท PAM&J เงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายนั้นสูงถึง 50,000 บาท (1 Board lot เท่ากับ 100 หุ้น) แต่หลังจากการแตกพาร์ตามตัวอย่างด้านบน นักลงทุนใช้เงินเพียงแค่ 5,000 บาทก็สามารถซื้อหุ้นของบริษัท PAM&J ได้แล้ว และแม้ว่ามูลค่าของหุ้นจริง ๆ ไม่ได้เปลี่ยนแปลง แต่ในทางจิตวิทยา ราคาที่ต่ำลงบวกกับจำนวนหุ้นที่เพิ่มมากขึ้นย่อมมีผลกระทบ ไม่มากก็น้อย อีกทั้ง Price Spread ยังลดน้อยลงอีก การแตกพาร์จึงมักส่งผลให้สภาพคล่องของหุ้นเพิ่มสูงขึ้น

]]>
http://hoondb.com/%e0%b9%81%e0%b8%95%e0%b8%81%e0%b8%9e%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c-stock-split/feed/ 0
การซื้อหุ้นคืน (Share Repurchase) http://hoondb.com/share-repurchase/ http://hoondb.com/share-repurchase/#comments Sat, 31 Aug 2013 13:54:41 +0000 http://hoondb.com/?p=518 คำว่า “Share Repurchase” หมายความว่าอย่างไร? Share Repurchase (Stock Repurchese) หรือการซื้อหุ้นคืน คือการที่บริษัทซื้อหุ้นตัวเองคืนจากตลาด การซื้อหุ้นคืนของบริษัท (ลงทุนในบริษัทตัวเอง) อาจเป็นสัญญาณที่บ่งชี้ว่าหุ้นของบริษัทมีมูลค่าต่ำกว่าความเป็นจริงในความคิดของบริษัท การซื้อหุ้นคืนส่งผลให้จำนวนหุ้นในตลาดลดน้อยลงและกำไรต่อหุ้น (Earnings per share) เพิ่มขึ้น การซื้อหุ้นคืนนั้นต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ก.ล.ต. ได้กำหนดไว้ เหตุผลทั่วไปสำหรับการซื้อหุ้นคืนของบริษัทคือ “เราไม่สามารถหาการลงทุนไหนที่จะดีไปกว่าบริษัทตัวเอง”

ยกตัวอย่าง: บริษัท A มีกำไรสะสม มีสภาพคล่องทางการเงินสูงมาก และมองเห็นว่าราคาหุ้นของบริษัทนั้นมีราคาถูกหากเปรียบเทียบกับปัจจัยต่าง ๆ บริษัท A จึงตัดสินใจทำการซื้อหุ้นคืน (Stock Repurchase) ทำให้หุ้นที่เหลืออยู่ในตลาดมีจำนวนน้อยลง ส่วนแบ่งของผู้ถือหุ้นในบริษัท A จึงมีมากขึ้น

]]>
ความหมายของ “Share Repurchase”

คำว่า “Share Repurchase” หมายความว่าอย่างไร? Share Repurchase (Stock Repurchese) หรือการซื้อหุ้นคืน คือการที่บริษัทซื้อหุ้นตัวเองคืนจากตลาด การซื้อหุ้นคืนของบริษัท (ลงทุนในบริษัทตัวเอง) อาจเป็นสัญญาณที่บ่งชี้ว่าหุ้นของบริษัทมีมูลค่าต่ำกว่าความเป็นจริงในความคิดของบริษัท การซื้อหุ้นคืนส่งผลให้จำนวนหุ้นในตลาดลดน้อยลงและกำไรต่อหุ้น (Earnings per share) เพิ่มขึ้น การซื้อหุ้นคืนนั้นต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ก.ล.ต. ได้กำหนดไว้ เหตุผลทั่วไปสำหรับการซื้อหุ้นคืนของบริษัทคือ “เราไม่สามารถหาการลงทุนไหนที่จะดีไปกว่าบริษัทตัวเอง”

ยกตัวอย่าง: บริษัท A มีกำไรสะสม มีสภาพคล่องทางการเงินสูงมาก และมองเห็นว่าราคาหุ้นของบริษัทนั้นมีราคาถูกหากเปรียบเทียบกับปัจจัยต่าง ๆ บริษัท A จึงตัดสินใจทำการซื้อหุ้นคืน (Stock Repurchase) ทำให้หุ้นที่เหลืออยู่ในตลาดมีจำนวนน้อยลง ส่วนแบ่งของผู้ถือหุ้นในบริษัท A จึงมีมากขึ้น

]]>
http://hoondb.com/share-repurchase/feed/ 0
Board of Directors (คณะกรรมการบริษัท) http://hoondb.com/%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a9%e0%b8%b1%e0%b8%97/ http://hoondb.com/%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a9%e0%b8%b1%e0%b8%97/#comments Fri, 30 Aug 2013 14:26:26 +0000 http://hoondb.com/?p=498 คำว่า “คณะกรรมการบริษัท” หมายความว่าอย่างไร? คณะกรรมการบริษัท หรือ Board of Directors คือคนกลุ่มหนึ่งที่ถูกเลือกขึ้นมาเพื่อเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีอำนาจสูงสุดในการดำเนินกิจการของบริษัท หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท (Board of Directors) คือจัดการกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ต่าง ๆ เช่นข้อบังคับของมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ความหมายของการจัดการกิจการบริษัทคือการกำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทต่าง ๆ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น

อย่างไรก็ตาม หน้าที่ของ Board of Directors นั้นไม่ใช่การบริหารกิจการแต่อย่างใด หน้าที่การบริหารเป็นของ CEO และทีมผู้บริหาร หากคณะกรรมการบริษัทเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องมากเกินไปก็อาจทำให้คุณภาพของชุดบริหารลดลงซึ่งไม่ส่งผลดีต่อบริษัท

หน้าที่ทั่วไปของคณะกรรมการบริษัทคือ: 1. ควบคุมกิจการของบริษัท จัดตั้งกฎเกณฑ์ข้อบังคับและวัตถุประสงค์ 2. คัดเลือก แต่งตั้ง ควบคุม และประเมินผลงานของผู้บริหาร 3. ร่วมตัดสินใจในเหตุการณ์ที่สำคัญต่าง ๆ ของบริษัท

]]>
ความหมาย คณะกรรมการบริษัท

คำว่า “คณะกรรมการบริษัท” หมายความว่าอย่างไร? คณะกรรมการบริษัท หรือ Board of Directors คือคนกลุ่มหนึ่งที่ถูกเลือกขึ้นมาเพื่อเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีอำนาจสูงสุดในการดำเนินกิจการของบริษัท หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท (Board of Directors) คือจัดการกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ต่าง ๆ เช่นข้อบังคับของมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ความหมายของการจัดการกิจการบริษัทคือการกำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทต่าง ๆ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น

อย่างไรก็ตาม หน้าที่ของ Board of Directors นั้นไม่ใช่การบริหารกิจการแต่อย่างใด หน้าที่การบริหารเป็นของ CEO และทีมผู้บริหาร หากคณะกรรมการบริษัทเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องมากเกินไปก็อาจทำให้คุณภาพของชุดบริหารลดลงซึ่งไม่ส่งผลดีต่อบริษัท

หน้าที่ทั่วไปของคณะกรรมการบริษัทคือ:
1. ควบคุมกิจการของบริษัท จัดตั้งกฎเกณฑ์ข้อบังคับและวัตถุประสงค์
2. คัดเลือก แต่งตั้ง ควบคุม และประเมินผลงานของผู้บริหาร
3. ร่วมตัดสินใจในเหตุการณ์ที่สำคัญต่าง ๆ ของบริษัท

]]>
http://hoondb.com/%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a9%e0%b8%b1%e0%b8%97/feed/ 0