Trending Topics
พจนานุกรมนักลงทุน
Fundamental
Company Analysis
งบการเงิน
มือใหม่เล่นหุ้น
การเงิน
Fundamental
Technical Analysis
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fundamentals
 
 
 
 
 
พื้นฐานทั่วไป
Most Recent
 
Read More
Oct 8, 2013

Beta (ค่าเบต้า)

ความหมาย Beta

คำว่า “Beta” หมายความว่าอย่างไร? ค่าเบต้า คืออะไร? ค่าเบต้า (Beta) หรือ beta coefficient คือ ตัวเลขที่ได้จากการเปรียบเทียบระหว่างการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้น และ การเคลื่อนไหวของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ เบต้าเป็นเครื่องมือชี้วัดความสัมพันธ์ระหว่างราคาหุ้นกับดัชนีตลาดหลักทรัพย์ ค่าเบต้าของหุ้นก็คือค่าความผันผวนของราคาหุ้นเมื่อเทียบกับตลาดนั่นเอง หุ้นที่มีค่าเบต้าต่ำจะมีความเสี่ยงน้อยกว่าหุ้นที่มีค่าเบต้าสูง ดังนั้น หากสามารถยอมรับความเสี่ยงได้มาก เราก็ควรคาดหวังผลตอบแทนที่มากขึ้นตามไปด้วย ยกตัวอย่างเช่น ถ้าหุ้น A ค่าเบต้าเท่ากับ 1 และ หุ้น B มีค่าเบต้าเท่ากับ 2 ผลตอบแทนของหุ้น B ก็ควรมากกว่าหุ้น A [...]

880958
 
Read More
Sep 4, 2013

ค่าคอมมิชชั่น (Commission Fee)

ความหมาย ค่าคอมมิชชั่น

ค่าคอมมิชชั่น (Commission Fee) หรือ ค่านายหน้า คือค่าธรรมเนียมที่คิดจากการแบ่งเปอร์เซ็นต์ของราคาซื้อขายสินค้า เพื่อเป็นกำไรและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน การซื้อขายหลักทรัพย์ก็เช่นเดียวกัน ทุกครั้งที่มีการซื้อขายเกิดขึ้นเราจะถูกบวกค่านายหน้า (คอมมิชชั่น) เข้าไปด้วย โดยในเบื้องต้นการส่งคำสั่งซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่การตลาดจะเสียค่าคอมสูงสุดไม่ว่าจะเป็นบัญชีประเภทไหนก็ตาม แต่หากส่งคำสั่งผ่านอินเทอร์เน็ต บัญชี Cash Balance จะมีค่าธรรมเนียมต่ำกว่าบัญชีเงินสด หากสนใจควรสอบถามรายละเอียดและหลักเกณฑ์การคิดอัตราค่าคอมมิชชั่นของแต่ละโบรกให้แน่ชัด เพราะอาจมีความแตกต่างกันออกไปได้ หลายโบรกมีการคิดค่าธรรมเนียมขั้นต่ำต่อวันที่ 50 บาท

บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรี, [...]

298561
 
Read More
Sep 3, 2013

บริษัทหลักทรัพย์ (Broker)

ความหมาย “บริษัทหลักทรัพย์”

คำว่า “บริษัทหลักทรัพย์ ” หมายความว่าอย่างไร? บริษัทหลักทรัพย์ (โบรกเกอร์ หรือ Broker) คือบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตสำหรับการประกอบกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และได้ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต้องเป็นบริษัทสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ฯ ก่อนจึงจะสามารถส่งคำสั่งซื้อขายหุ้นหรือหลักทรัพย์ผ่านเข้าสู่ระบบซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยตรงได้

รูปแบบการประกอบกิจการของบริษัทหลักทรัพย์ไม่ได้มีเพียงแค่ การเป็นนายหน้าซื้อขายแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ แต่อาจรวมไปถึง กิจการค้าหลักทรัพย์ กิจการที่ปรึกษาการลงทุน กิจการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ กิจการจัดการลงทุนด้วย [...]

9331
 
Read More
Aug 26, 2013

พอร์ตหุ้น

ความหมายของ “พอร์ตหุ้น”

คำว่า “พอร์ตหุ้น” หมายความว่าอย่างไร? พอร์ตหุ้นหรือพอร์ตการลงทุน (Investment Portfolio) คือการกลุ่มของหลักทรัพย์ต่าง ๆ เช่น หน่วยลงทุน, หุ้น หรือ พันธบัตร เป็นต้น พอร์ตการลงทุนในที่นี้จึงหมายถึงการลงทุนในหลักทรัพย์หลาย ๆ ประเภท โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการลงทุน ซึ่งก็คือการสร้างผลตอบแทนให้เป็นไปตามเป้าหมายที่คาดหวังไว้

คนทั่วไปสามารถเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ (หรือที่เราเรียกกันว่า พอร์ตหุ้น) ได้กับบริษัทหลักทรัพย์ (โบรกเกอร์) หรือตามธนาคารต่าง ๆ ที่มีส่วนของหลักทรัพย์อยู่ด้วยเช่น ธนาคารกรุงเทพ โดยทั่วไปแล้วประเภทของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์จะแบ่งออกเป็น 3 ประเภทได้แก่ บัญชีเงินสด (Cash Account), บัญชีวางเงินล่วงหน้า [...]

4991
 
Read More
Aug 24, 2013

Dividend (เงินปันผล)

ความหมาย Dividend

คำว่า “Dividend” หมายความว่าอย่างไร? Dividend หรือ เงินปันผล คือ กำไรส่วนหนึ่งของบริษัทที่ถูกแบ่งออกมาให้ผู้ถือหุ้นตามมติคณะกรรมการ ซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นกำไรทั้งหมด มากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องมาจากกำไรจริง ๆ ของบริษัทเท่านั้น หากบริษัทขาดทุนจะไม่สามาถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ การรับเงินปันผลเป็นสิทธิของผู้ถือหุ้นเท่านั้น ดังนั้น หากหุ้นถูกโอนออกไปยังบุคคลอื่น ผู้ที่โอนออกไปแล้วจะไม่สามารถเรียกร้องสิทธิใด ๆ ได้ เพราะถือว่าไม่ใช่ผู้ถือหุ้นของบริษัทดังกล่าวอีกต่อไปแล้ว โดยการจ่ายเงินปันผลสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ (1) เงินสดปันผล (Cash Dividend) คือ การจ่ายปันผลในรูปของเงินสด และ (2) [...]

89187
Load More
End of the line!
โปรแกรมคิดหุ้น
TOP 5 ALL TIME
Heat Index
 
1
Net Present Value (มูลค่าปัจจุบันสุทธิ)
 
2
กำไรต่อหุ้น (Earning per Share)
 
3
Book Value (มูลค่าตามบัญชี)
 
4
Dow Jones คืออะไร?
 
5
Beta (ค่าเบต้า)