หุ้นดีบี หุ้นและการลงทุน » ตราสารหนี้ http://hoondb.com Mon, 11 May 2015 15:54:38 +0000 en-US hourly 1 http://wordpress.org/?v=4.2.15 พันธบัตรรัฐบาล (Government Bond) http://hoondb.com/%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%90%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a5/ http://hoondb.com/%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%90%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a5/#comments Sat, 08 Mar 2014 07:22:35 +0000 http://hoondb.com/?p=4026 พันธบัตรรัฐบาล หรือ Government Bond คือ ตราสารหนี้ประเภทหนึ่งที่ออกโดยกระทรวงการคลังและบริหารโดยธนาคารแห่งประเทศไทย มีจุดประสงค์เพื่อระดมเงินจากนักลงทุน ประชาชน สถาบันการเงิน หรือ องค์กรใด ๆ ก็ตาม โดยรัฐบาลมีฐานะเป็นลูกหนี้และมีภาระผูกพันในการชำระหนี้คืนพร้อมดอกเบี้ยตามอัตราที่ได้กำหนดไว้ให้แก่ผู้ถือพันธบัตรซึ่งมีฐานะเป็นเจ้าหนี้ พันธบัตรรัฐบาลจัดเป็นตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระทั้งดอกเบี้ยและเงินต้นต่ำมาก ๆ จนสามารถจัดได้ว่าเป็นตราสารที่ปราศจากความเสี่ยง

]]>
พันธบัตรรัฐบาล คืออะไร?

พันธบัตรรัฐบาล หรือ Government Bond คือ ตราสารหนี้ประเภทหนึ่งที่ออกโดยกระทรวงการคลังและบริหารโดยธนาคารแห่งประเทศไทย มีจุดประสงค์เพื่อระดมเงินจากนักลงทุน ประชาชน สถาบันการเงิน หรือ องค์กรใด ๆ ก็ตาม โดยรัฐบาลมีฐานะเป็นลูกหนี้และมีภาระผูกพันในการชำระหนี้คืนพร้อมดอกเบี้ยตามอัตราที่ได้กำหนดไว้ให้แก่ผู้ถือพันธบัตรซึ่งมีฐานะเป็นเจ้าหนี้ พันธบัตรรัฐบาลจัดเป็นตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระทั้งดอกเบี้ยและเงินต้นต่ำมาก ๆ จนสามารถจัดได้ว่าเป็นตราสารที่ปราศจากความเสี่ยง

]]>
http://hoondb.com/%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%90%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a5/feed/ 0
หุ้นกู้ (Corporate Bond) http://hoondb.com/%e0%b8%ab%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b9%e0%b9%89/ http://hoondb.com/%e0%b8%ab%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b9%e0%b9%89/#comments Sun, 02 Mar 2014 14:38:32 +0000 http://hoondb.com/?p=3935 หุ้นกู้ (Corporate bond หรือ Debenture) คือ หลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี้ที่ผู้ออกเป็นบริษัทเอกชนเพื่อกู้ยืมเงินจำนวนหนึ่งจากผู้ซื้อ ผู้ถือหุ้นกู้จะมีสถานะเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทผู้ออกหุ้นกู้และจะได้รับผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยตามอัตราที่ได้กำหนดไว้พร้อมรับเงินต้นคืนเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน โดยทั่วไปแล้วหุ้นกู้จะมีระยะเวลามากกว่า 1 ปีขึ้นไป

ความเสี่ยงของ หุ้นกู้ คือการผิดนัดชำระดอกเบี้ยและ/หรือเงินต้น ดังนั้น ผลตอบแทนของหุ้นกู้จึงมีมากกว่าตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐบาลเพื่อชดเชยความเสี่ยงที่มีมากกว่า อัตราผลตอบแทนของหุ้นกู้จึงขึ้นอยู่กับอันดับความน่าเชื่อถือ หรือ Credit Rating นั่นเอง หุ้นกู้ยังมีความเสี่ยงด้านราคาเช่นเดียวกับหุ้นสามัญในกรณีที่มีการซื้อขายก่อนครบกำหนดไถ่ถอนซึ่งขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยในตลาด อีกทั้งยังมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องที่อาจส่งผลกระทบต่อการซื้อขายเปลี่ยนมือของหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด

]]>
หุ้นกู้คืออะไร?

หุ้นกู้ (Corporate bond หรือ Debenture) คือ หลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี้ที่ผู้ออกเป็นบริษัทเอกชนเพื่อกู้ยืมเงินจำนวนหนึ่งจากผู้ซื้อ ผู้ถือหุ้นกู้จะมีสถานะเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทผู้ออกหุ้นกู้และจะได้รับผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยตามอัตราที่ได้กำหนดไว้พร้อมรับเงินต้นคืนเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน โดยทั่วไปแล้วหุ้นกู้จะมีระยะเวลามากกว่า 1 ปีขึ้นไป

ความเสี่ยงของ หุ้นกู้ คือการผิดนัดชำระดอกเบี้ยและ/หรือเงินต้น ดังนั้น ผลตอบแทนของหุ้นกู้จึงมีมากกว่าตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐบาลเพื่อชดเชยความเสี่ยงที่มีมากกว่า อัตราผลตอบแทนของหุ้นกู้จึงขึ้นอยู่กับอันดับความน่าเชื่อถือ หรือ Credit Rating นั่นเอง หุ้นกู้ยังมีความเสี่ยงด้านราคาเช่นเดียวกับหุ้นสามัญในกรณีที่มีการซื้อขายก่อนครบกำหนดไถ่ถอนซึ่งขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยในตลาด อีกทั้งยังมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องที่อาจส่งผลกระทบต่อการซื้อขายเปลี่ยนมือของหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด

]]>
http://hoondb.com/%e0%b8%ab%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b9%e0%b9%89/feed/ 0
ตั๋วเงินคลัง – Treasury Bill http://hoondb.com/%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b9%8b%e0%b8%a7%e0%b9%80%e0%b8%87%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%87-treasury-bill/ http://hoondb.com/%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b9%8b%e0%b8%a7%e0%b9%80%e0%b8%87%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%87-treasury-bill/#comments Tue, 11 Feb 2014 14:14:33 +0000 http://hoondb.com/?p=3638 “ตั๋วเงินคลัง” หมายความว่าอย่างไร? T-Bill คืออะไร? Treasury Bill, T-Bill หรือ ตั๋วเงินคลัง คือ ตราสารหนี้ระยะสั้นประเภทไม่มีดอกเบี้ยที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี โดยมีรัฐบาลเป็นผู้ออกจำหน่ายเพื่อกู้ยืมเงินจากประชาชน ราคาเสนอขายของ ตั๋วเงินคลัง จะต่ำกว่าจำนวนเงินตามหน้าตั๋วซึ่งทำให้เกิดเป็นส่วนลด (Discount) และเมื่อถึงกำหนดไถ่คืน ผู้ถือตั๋วเงินคลังก็จะได้รับเงินตามหน้าตั๋วนั้น ยกตัวอย่างเช่น หากนักลงทุนซื้อตั๋วเงินคลังที่มีราคาหน้าตั๋ว 100 บาท ได้มาในราคา 97 บาท พอครบกำหนดไถ่ถอนนักลงทุนจะได้เงินกลับมา 100 บาท โดยผลต่าง 3 บาท ที่ได้มาคือผลตอบแทน

วัตถุประสงค์หลัก ๆ สำหรับการออก Treasury Bill หรือ ตั๋วเงินคลัง คือ เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารนโยบายการคลัง และเพื่อเป็นการสร้างอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงระยะสั้นให้แก่ตลาดการเงินของประเทศ โดยตั๋วเงินคลังจะมีอายุตั้งแต่ 7, 14, 21, 28, 90 และ 180 วัน

]]>
ความหมาย “ตั๋วเงินคลัง”

“ตั๋วเงินคลัง” หมายความว่าอย่างไร? T-Bill คืออะไร? Treasury Bill, T-Bill หรือ ตั๋วเงินคลัง คือ ตราสารหนี้ระยะสั้นประเภทไม่มีดอกเบี้ยที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี โดยมีรัฐบาลเป็นผู้ออกจำหน่ายเพื่อกู้ยืมเงินจากประชาชน ราคาเสนอขายของ ตั๋วเงินคลัง จะต่ำกว่าจำนวนเงินตามหน้าตั๋วซึ่งทำให้เกิดเป็นส่วนลด (Discount) และเมื่อถึงกำหนดไถ่คืน ผู้ถือตั๋วเงินคลังก็จะได้รับเงินตามหน้าตั๋วนั้น ยกตัวอย่างเช่น หากนักลงทุนซื้อตั๋วเงินคลังที่มีราคาหน้าตั๋ว 100 บาท ได้มาในราคา 97 บาท พอครบกำหนดไถ่ถอนนักลงทุนจะได้เงินกลับมา 100 บาท โดยผลต่าง 3 บาท ที่ได้มาคือผลตอบแทน

วัตถุประสงค์หลัก ๆ สำหรับการออก Treasury Bill หรือ ตั๋วเงินคลัง คือ เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารนโยบายการคลัง และเพื่อเป็นการสร้างอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงระยะสั้นให้แก่ตลาดการเงินของประเทศ โดยตั๋วเงินคลังจะมีอายุตั้งแต่ 7, 14, 21, 28, 90 และ 180 วัน

]]>
http://hoondb.com/%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b9%8b%e0%b8%a7%e0%b9%80%e0%b8%87%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%87-treasury-bill/feed/ 0