หุ้นดีบี หุ้นและการลงทุน » ตราสารทุน http://hoondb.com Mon, 11 May 2015 15:54:38 +0000 en-US hourly 1 http://wordpress.org/?v=4.2.15 หุ้นสามัญ (Common Stock) http://hoondb.com/%e0%b8%ab%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%8d/ http://hoondb.com/%e0%b8%ab%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%8d/#comments Sun, 25 Aug 2013 08:37:36 +0000 http://hoondb.com/?p=175 คำว่า “หุ้นสามัญ” หมายความว่าอย่างไร? หุ้นสามัญ หรือ Common Stock บางคนก็เรียกว่าหุ้นทุน คือ ตราสารทุนที่บ่งบอกถึงการมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของบริษัท ผู้ถือครองหุ้นสามัญมีสิทธิเข้าประชุมและออกคะแนนเสียงในที่ประชุม และร่วมพิจารณาตัดสินใจปัญหาสำคัญต่าง ๆ ที่ถูกนำเข้าที่ประชุมผู้ถือหุ้น

สิทธิผลประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นสามัญได้รับก็คือ เงินปันผล (Dividend) จากกำไรของบริษัทตามอัตราที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ ซึ่งจะได้รับหลังจากที่จ่ายปันผลให้แก่หุ้นบุริมสิทธิไปก่อนแล้ว อาจมีผลประโยชน์ในรูปแบบอื่น ๆ เช่น (Capital Gain) ซึ่งไม่แน่นอนเพราะผลประโยชน์ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัท ดังนั้นอาจไม่มีการจ่ายเงินปันผลเลย และ/หรือ ราคาหุ้นตกเกิดเป็น (Capital Loss) ก็เป็นไปได้ และหากบริษัทล้มละลายหรือเลิกกิจการมีการจำหน่ายทรัพย์สิน ผู้ถือหุ้นสามัญมีสิทธิที่จะได้รับแบ่งทรัพย์สินคืนตามสัดส่วนของหุ้นสามัญ ซึ่งเป็นภายหลังจากที่ได้ชำระคืนให้แก่เจ้าหนี้รวมไปถึงผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิจนครบถ้วนแล้ว จึงจัดได้ว่าผู้ถือหุ้นสามัญจะเป็นผู้มีสิทธิ์ในลำดับสุดท้ายของการได้รับส่วนที่เหลือจากการลงทุนคืน

]]>
ความหมาย หุ้นสามัญ

คำว่า “หุ้นสามัญ” หมายความว่าอย่างไร? หุ้นสามัญ หรือ Common Stock บางคนก็เรียกว่าหุ้นทุน คือ ตราสารทุนที่บ่งบอกถึงการมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของบริษัท ผู้ถือครองหุ้นสามัญมีสิทธิเข้าประชุมและออกคะแนนเสียงในที่ประชุม และร่วมพิจารณาตัดสินใจปัญหาสำคัญต่าง ๆ ที่ถูกนำเข้าที่ประชุมผู้ถือหุ้น

สิทธิผลประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นสามัญได้รับก็คือ เงินปันผล (Dividend) จากกำไรของบริษัทตามอัตราที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ ซึ่งจะได้รับหลังจากที่จ่ายปันผลให้แก่หุ้นบุริมสิทธิไปก่อนแล้ว อาจมีผลประโยชน์ในรูปแบบอื่น ๆ เช่น (Capital Gain) ซึ่งไม่แน่นอนเพราะผลประโยชน์ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัท ดังนั้นอาจไม่มีการจ่ายเงินปันผลเลย และ/หรือ ราคาหุ้นตกเกิดเป็น (Capital Loss) ก็เป็นไปได้ และหากบริษัทล้มละลายหรือเลิกกิจการมีการจำหน่ายทรัพย์สิน ผู้ถือหุ้นสามัญมีสิทธิที่จะได้รับแบ่งทรัพย์สินคืนตามสัดส่วนของหุ้นสามัญ ซึ่งเป็นภายหลังจากที่ได้ชำระคืนให้แก่เจ้าหนี้รวมไปถึงผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิจนครบถ้วนแล้ว จึงจัดได้ว่าผู้ถือหุ้นสามัญจะเป็นผู้มีสิทธิ์ในลำดับสุดท้ายของการได้รับส่วนที่เหลือจากการลงทุนคืน

]]>
http://hoondb.com/%e0%b8%ab%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%8d/feed/ 0
หุ้นบุริมสิทธิ์ (Preferred Stock) http://hoondb.com/%e0%b8%ab%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b9%8c/ http://hoondb.com/%e0%b8%ab%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b9%8c/#comments Sun, 25 Aug 2013 08:37:30 +0000 http://hoondb.com/?p=280 คำว่า “หุ้นบุริมสิทธิ์” หมายความว่าอย่างไร? หุ้นบุริมสิทธิ์ หรือ Preferred Stock คือตราสารทุนที่บ่งบอกถึงการมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของบริษัทในระดับที่สูงกว่าหุ้นสามัญ หมายความว่าจะมีสิทธิในการรับชำระคืนเงินทุนในกรณีบริษัทเลิกกิจการก่อนหุ้นสามัญแต่หลังจากเจ้าหนี้ หุ้นบุริมสิทธิ์คือหุ้นสามัญผสมกับความเป็นเจ้าหนี้ มีลักษณะเป็นกึ่งหนี้และกึ่งเจ้าของ แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงในการบริหารเหมือนหุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ์จะได้รับเงินปันผลก่อนหุ้นสามัญหากบริษัทจ่ายปันผลอีกด้วย

หุ้นบุริมสิทธิ์ หรือ Preferred Stock สามารถแบ่งออกได้เป็นหลายประเภท เช่น ชนิดสะสม, ชนิดไม่สะสม, ชนิดร่วมรับ และ ชนิดไม่ร่วมรับ ซึ่งหุ้นบุริมสิทธิ์แต่ละประเภทจะมีสิทธิที่แตกต่างกันในเรื่องของอัตราการรับเงินปันผล

]]>
ความหมายของ “หุ้นบุริมสิทธิ์”

คำว่า “หุ้นบุริมสิทธิ์” หมายความว่าอย่างไร? หุ้นบุริมสิทธิ์ หรือ Preferred Stock คือตราสารทุนที่บ่งบอกถึงการมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของบริษัทในระดับที่สูงกว่าหุ้นสามัญ หมายความว่าจะมีสิทธิในการรับชำระคืนเงินทุนในกรณีบริษัทเลิกกิจการก่อนหุ้นสามัญแต่หลังจากเจ้าหนี้ หุ้นบุริมสิทธิ์คือหุ้นสามัญผสมกับความเป็นเจ้าหนี้ มีลักษณะเป็นกึ่งหนี้และกึ่งเจ้าของ แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงในการบริหารเหมือนหุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ์จะได้รับเงินปันผลก่อนหุ้นสามัญหากบริษัทจ่ายปันผลอีกด้วย

หุ้นบุริมสิทธิ์ หรือ Preferred Stock สามารถแบ่งออกได้เป็นหลายประเภท เช่น ชนิดสะสม, ชนิดไม่สะสม, ชนิดร่วมรับ และ ชนิดไม่ร่วมรับ ซึ่งหุ้นบุริมสิทธิ์แต่ละประเภทจะมีสิทธิที่แตกต่างกันในเรื่องของอัตราการรับเงินปันผล

]]>
http://hoondb.com/%e0%b8%ab%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b9%8c/feed/ 0
หุ้น http://hoondb.com/%e0%b8%ab%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%99/ http://hoondb.com/%e0%b8%ab%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%99/#comments Fri, 23 Aug 2013 16:26:17 +0000 http://hoondb.com/?p=157 คำว่า “หุ้น” หมายความว่าอย่างไร? หุ้นคือหลักทรัพย์ประเภทหนึ่งที่แสดงถึงความเป็นเจ้าของในส่วนหนึ่งของบริษัท ผู้ถือหุ้นจึงมีสถานะเป็นเจ้าของบริษัท โดยความเป็นเจ้าของสามารถระบุได้ด้วยจำนวนหุ้นต่อหุ้นทั้งหมด ราคาของหุ้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามภาวะตลาดซึ่งขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ผลประกอบการของบริษัท เป็นต้น โดยทั่วไปแล้วหุ้นสามาถแบ่งได้ออกเป็น 2 ประเภทคือ หุ้นสามัญ (Common Stock) และ หุ้นบุริมสิทธิ์ (Preferred Stock)

หุ้น จัดเป็นการลงทุนพื้นฐานของเกือบทุกพอร์ตการลงทุน (Portfolio) เพราะจากอดีตที่ผ่านมา การลงทุนในหุ้นให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าการลงทุนแบบอื่น ๆ เกือบทั้งหมดในระยะยาว

]]>
ความหมายของ “หุ้น”

คำว่า “หุ้น” หมายความว่าอย่างไร? หุ้นคือหลักทรัพย์ประเภทหนึ่งที่แสดงถึงความเป็นเจ้าของในส่วนหนึ่งของบริษัท ผู้ถือหุ้นจึงมีสถานะเป็นเจ้าของบริษัท โดยความเป็นเจ้าของสามารถระบุได้ด้วยจำนวนหุ้นต่อหุ้นทั้งหมด ราคาของหุ้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามภาวะตลาดซึ่งขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ผลประกอบการของบริษัท เป็นต้น โดยทั่วไปแล้วหุ้นสามาถแบ่งได้ออกเป็น 2 ประเภทคือ หุ้นสามัญ (Common Stock) และ หุ้นบุริมสิทธิ์ (Preferred Stock)

หุ้น จัดเป็นการลงทุนพื้นฐานของเกือบทุกพอร์ตการลงทุน (Portfolio) เพราะจากอดีตที่ผ่านมา การลงทุนในหุ้นให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าการลงทุนแบบอื่น ๆ เกือบทั้งหมดในระยะยาว

]]>
http://hoondb.com/%e0%b8%ab%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%99/feed/ 0