Trending Topics
พจนานุกรมนักลงทุน
Fundamental
Company Analysis
มือใหม่เล่นหุ้น
Fundamental
การเงิน
ค่าของเงินตามเวลา (TVM)
Technical Analysis
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fundamentals
 
 
 
 
 
พลังงานและสาธารณูปโภค
Most Recent
 
Read More
Sep 15, 2014

IRPC – บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหุ้น IRPC ชื่อบริษัท บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) IRPC PCL กลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร หมวดธุรกิจ พลังงานและสาธารณูปโภค เข้าซื้อขายวันแรก 17 มี.ค. 2538 บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

เดิมชื่อ บริษัท อุตสาหกรรม ปิโตรเคมีกัลไทย จำกัด (มหาชน) หรือ “ทีพีไอ” บริษัทดำเนินธุรกิจหลักแบ่งได้เป็น 4 ประเภท ได้แก่ (1) ธุรกิจปิโตรเลียม – กลั่น ผลิต และจำหน่ายน้ำมันประเภทต่าง ๆ (2) ธุรกิจปิโตรเคมี (3) ธุรกิจท่าเรือ และ (4) ธุรกิจบริหารและจัดการทรัพย์สิน

186
 
Read More
Sep 3, 2014

GUNKUL – บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหุ้น GUNKUL ชื่อบริษัท บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) Gunkul Engineering PCL กลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร หมวดธุรกิจ พลังงานและสาธารณูปโภค เข้าซื้อขายวันแรก 19 ต.ค. 2553 บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจผลิต จัดหา และจัดจำหน่ายอุปกรณ์สำหรับระบบไฟฟ้าและระบบพลังงานทดแทนซึ่งครอบคลุมอยู่ในทุกขั้นตอนของระบบการส่งและจำหน่ายไฟฟ้าตั้งแต่โรงไฟฟ้าไปจนถึงผู้ใช้ไฟฟ้า กลุ่มบริษัทถือได้ว่าเป็นหนึ่งในผู้นำในธุรกิจดังกล่าว โดยเฉพาะในด้านความหลากหลายของประเภทสินค้า ดังจะเห็นได้โดยกลุ่มบริษัทมีจำนวนสินค้าที่จัดจำหน่ายกว่า 5,000 รายการ เพื่อตอบสนองความต้องการและลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกันของลูกค้ากลุ่มต่าง ๆ [...]

217
 
Read More
Sep 3, 2014

GLOW – บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหุ้น GLOW ชื่อบริษัท บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) Glow Energy PCL กลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร หมวดธุรกิจ พลังงานและสาธารณูปโภค เข้าซื้อขายวันแรก 21 เม.ย. 2548 บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)

กลุ่มบริษัทโกลว์ดำเนินธุรกิจด้านพลังงาน โดยมีธุรกิจหลัก คือ การผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ไอน้ำ เพื่อการอุตสาหกรรม และน้ำเย็น ภายใต้ธุรกิจผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP – Independent Power Producer) โดยจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ภายใต้ระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ และรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว รวมถึงธุรกิจผู้ผลิตไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน้ำ (Cogeneration Business) และธุรกิจพลังงานทดแทน

93
 
Read More
Sep 1, 2014

ESSO – บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหุ้น ESSO ชื่อบริษัท บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) Esso (Thailand) PCL กลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร หมวดธุรกิจ พลังงานและสาธารณูปโภค เข้าซื้อขายวันแรก 06 พ.ค. 2551 บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจอย่างครบวงจร มีโรงกลั่นน้ำมันอันทันสมัยอยู่ที่ศรีราชา และเครือข่ายคลังน้ำมันที่จะจัดส่งน้ำมันสู่สถานีบริการทั่วประเทศ ผลิตภัณฑ์หลักได้แก่น้ำมันเชื้อเพลิงชนิดต่าง ๆ ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นและปิโตรเคมี โดยโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ศรีราชาเป็นโรงกลั่นแบบ Complex Refinery ซึ่งรวมโรงงานอะโรเมติกส์เข้าไว้ด้วยกัน มีประสิทธิภาพและความคล่องตัวสูง สามารถกลั่นน้ำมันดิบและวัตถุดิบอื่น ๆ [...]

62
 
Read More
Aug 26, 2014

EGCO – บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหุ้น EGCO ชื่อบริษัท บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) Electricity Generating PCL กลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร หมวดธุรกิจ พลังงานและสาธารณูปโภค เข้าซื้อขายวันแรก 16 ม.ค. 2538 บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่รายแรกของ ประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2535 โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) ตามนโยบายการแปรรูปรัฐวิสาหกิจของรัฐบาล เพื่อสร้างต้นแบบของการแปรรูปรัฐ วิสาหกิจด้านพลังงานไฟฟ้าด้วยการบริหารงานแบบเอกชนและเพื่อลดภาระการลงทุนของภาครัฐ ต่อมาเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2537 ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน โดยในวันที่ 16 มกราคม 2538 [...]

527
Load More
End of the line!
โปรแกรมคิดหุ้น
TOP 5 ALL TIME
Heat Index
 
1
กำไรต่อหุ้น (Earning per Share)
 
2
Net Present Value (มูลค่าปัจจุบันสุทธิ)
 
3
Book Value (มูลค่าตามบัญชี)
 
4
Beta (ค่าเบต้า)
 
5
Dow Jones คืออะไร?