Trending Topics
พจนานุกรมนักลงทุน
Fundamental
Company Analysis
มือใหม่เล่นหุ้น
Fundamental
การเงิน
ค่าของเงินตามเวลา (TVM)
Technical Analysis
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fundamentals
 
 
 
 
 
อาหารและเครื่องดื่ม
Most Recent
 
Read More
Sep 19, 2014

KBS – บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหุ้น KBS ชื่อบริษัท บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) Khonburi Sugar PCL กลุ่มอุตสาหกรรม เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร หมวดธุรกิจ อาหารและเครื่องดื่ม เข้าซื้อขายวันแรก 27 พ.ค. 2554 บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)

บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยภายใต้กลุ่มน้ำตาลครบุรีดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายอย่างครบวงจร โดยในปัจจุบัน (2557) บริษัทจำหน่ายน้ำตาลทรายให้กับลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผลิตภัณฑ์น้ำตาลทรายของบริษัทสามารถจำแนกได้เป็น 4 ประเภท ได้แก่ น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ น้ำตลาลทรายขาว น้ำตาลทรายสีรำ และน้ำตาลทรายดิบ นอกจากนี้ยังมีการสร้างมูลค่าเพิ่มจากกระบวนการผลิตน้ำตาลของบริษัท เช่น การนำผลพลอยได้จากการผลิตน้ำตาล 1. [...]

124
 
Read More
Sep 6, 2014

ICHI – บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหุ้น ICHI ชื่อบริษัท บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) Ichitan Group PCL กลุ่มอุตสาหกรรม เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร หมวดธุรกิจ อาหารและเครื่องดื่ม เข้าซื้อขายวันแรก 21 เม.ย. 2557 บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ตัน ภาสกรนที นักธุรกิจ ผู้ก่อตั้งบริษัทโออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มที่มีส่วนแบ่งทางการตลาดเป็นอันดับ 1 ในขณะนั้น โดยต่อมาได้ขายหุ้นใหญ่ของ บมจ.โออิชิกรุ๊ป ให้กับบริษัท ไทยเบฟเวอร์เรจ จำกัด (มหาชน) และลาออกจากตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ในปี 2010 วันที่ 9 กันยายน ตัน ภาสกรนที ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ไม่ตัน จำกัด เพื่อประกอบธุรกิจเครื่องดื่ม และปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป ด้วยการจับทิศทางของคุณตัน ภาสกรนที [...]

3100
 
Read More
Sep 4, 2014

HTC – บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหุ้น HTC ชื่อบริษัท บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) Haad Thip PCL กลุ่มอุตสาหกรรม เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร หมวดธุรกิจ อาหารและเครื่องดื่ม เข้าซื้อขายวันแรก 22 ธ.ค. 2531 บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มน้ำอัดลมที่ได้รับลิขสิทธิ์จาก The Coca-Cola Company ซึ่งประกอบไปด้วย โคคา-โคลา แฟนต้า สไปร์ท และ ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ในเครือ เช่น มินิท เมด สเแปลช น้ำทิพย์ โดยมีขอบเขตการผลิตเพื่อจำหน่ายเฉพาะใน 14 จังหวัดภาคใต้

186
 
Read More
Sep 1, 2014

F&D – บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริ๊งส์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหุ้น F&D ชื่อบริษัท บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริ๊งส์ จำกัด (มหาชน) Food and Drinks PCL กลุ่มอุตสาหกรรม เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร หมวดธุรกิจ อาหารและเครื่องดื่ม เข้าซื้อขายวันแรก 03 ส.ค. 2537 บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริ๊งส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทเริ่มประกอบธุรกิจแปรรูปอาหารที่สินค้าประเภทผักและผลไม้เพื่อการส่งออก และเริ่มดำเนินธุรกิจในประเทศตั้งแต่ปี 2540 โดยเป็นสินค้ากลุ่มเดียวกันกับที่ส่งออก บริษัทมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เช่น ขยายสายการผลิต การปรับปรุงโรงงานให้อยู่ในมาตรฐานสากล และร่วมลงทุนในธุรกิจบรรจุภัณฑ์พลาสติกโดยอยู่ในพื้นฐานเดิมซึ่งเป็นจุดแข็งของบริษัท โดยสามารถแบ่งผลิตภัณฑ์ออกได้เป็น 5 ประเภท ซึ่งได้แก่ (1) ผักและผลไม้ (2) อาหารพร้อมรับประทาน (3) อาหารแช่แข็ง (4) [...]

2728
 
Read More
Jul 17, 2014

CPF – บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหุ้น CPF ชื่อบริษัท บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) Charoen Pokphand Foods PCL กลุ่มอุตสาหกรรม เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร หมวดธุรกิจ อาหารและเครื่องดื่ม เข้าซื้อขายวันแรก 21 ธ.ค. 2530 รายละเอียด บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำในธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารที่มีการดำเนินธุรกิจในลักษณะครบวงจรในภาคพื้นเอเซียแปซิฟิก การดำเนินธุรกิจของบริษัทครอบคลุมประเภทของสัตว์บกและสัตว์น้ำ โดยมีประเภทสัตว์หลัก ได้แก่ สุกร ไก่เนื้อ ไก่ไข่ เป็ด กุ้ง และ ปลา โดยกระบวนการผลิตครบวงจรนั้น เริ่มตั้งแต่ การผลิตอาหารสัตว์ การเพาะพันธ์สัตว์ การเลี้ยงสัตว์เพื่อการค้า การแปรรูปเนื้อสัตว์ขั้นพื้นฐานการผลิตสินค้า [...]

93
Load More
End of the line!
โปรแกรมคิดหุ้น
TOP 5 ALL TIME
Heat Index
 
1
กำไรต่อหุ้น (Earning per Share)
 
2
Net Present Value (มูลค่าปัจจุบันสุทธิ)
 
3
Book Value (มูลค่าตามบัญชี)
 
4
Beta (ค่าเบต้า)
 
5
Dow Jones คืออะไร?